Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Câu 1:

          Mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 là:

a. Góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

 

Thể lệ Cuộc thi Viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/TWĐTN ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Tổ chức ban hành thể lệ cuộc thi như sau:

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X của Trung ương Đoàn

       Kế hoạch Số 40 - KH/TWĐTN ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Trung ương Đoàn.Tổ chức cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X