Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X của Trung ương Đoàn

       Kế hoạch Số 40 - KH/TWĐTN ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Trung ương Đoàn.Tổ chức cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

 Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013; Kế hoạch số 06-KH/TWĐTN ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội tới các chi đoàn, đoàn cơ sở và đông đảo đoàn viên thanh niên trên cả nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

  1. I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

-      Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng nhằm giúp đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

-      Thông qua các nội dung thi, gợi mở những cách làm hay, sáng tạo, những ý tưởng mới về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay, đồng thời tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội.

-      Cuộc thi đảm bảo thiết thực, nội dung phù hợp, hình thức đa dạng, sinh động, cách tiếp cận dễ dàng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia; có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc.

  1. II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ
  2. 1.Đối tượng dự thi: Tập thể tất cả các chi đoàn trong cả nước.
  3. 2.Nội dung thi: gồm 2 phần

-      Phần 1: Gồm hệ thống 15 câu hỏi trắc nghiệm về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu, đề án và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

-      Phần 2: Gồm 2 câu tự luận: nhằm gợi mở, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn; đề xuất giải pháp, hiến kế các nội dung sáng tạo, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong giai đoạn hiện nay.

        3.Hình thức dự thi:

Cuộc thi được dành riêng cho tập thể các chi đoàn trong toàn Đoàn. Mỗi chi đoàn làm 01 bài dự thi với sự tham gia của tất cả các đoàn viên trong chi đoàn.

(Có thể lệ cuộc thi và câu hỏi kèm theo).

  1. 4.Tiến độ thực hiện

-         Phát động cuộc thi: ngày 26/3/2013.

-         Thời hạn thu bài dự thi của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc gửi về Trung ương Đoàn: ngày 15/6/2013.

-         Tổng kết trao giải thưởng trong tháng 7 năm 2013.

  1. III.TỔ CHỨC, THỰC HIỆN
    1. 1.Trung ương Đoàn

-      Ban Bí thư Trung ương đoàn giao Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực tổ chức cuộc thi; tham mưu xây dựng kế hoạch, thể lệ cuộc thi; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo; tổ chức nhận bài, chấm bài, tổng kết trao giải cuộc thi.

-      Các ban, đơn vị phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn chỉ đạo, đôn đốc Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc do đơn vị mình phụ trách triển khai cuộc thi, gửi bài đúng yêu cầu và thời gian, đảm bảo chất lượng.

-      Các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn có các tin, bài tuyên truyền về cuộc thi và phản ánh hoạt động hưởng ứng cuộc thi ở cơ sở.

  1. 2.Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc

-      Triển khai cuộc thi tới tất cả các chi đoàn địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, phấn đấu 100% chi đoàn có bài viết tham dự cuộc thi. (Chú ý: Việc in sao thể lệ, câu hỏi cuộc thi cho các chi đoàn, nhất là chi đoàn ở vùng sâu, vùng xa và những vùng khó khăn).

-             Tổ chức chấm bài, trao giải cho những bài dự thi có chất lượng (nếu có điều kiện).

-      Tổng hợp số lượng bài dự thi và gửi về cho Ban Tổ chức cuộc thi đúng thời hạn quy định.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện. Chi tiết liên hệ qua thường trực Ban Tổ chức cuộc thi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn (Đ/c Nguyễn Hồng Nhung, ĐT: 04.62631949).

Share