10 điều vợ dặn

Làm trai cho đáng nên trai. Mười điều vợ dặn chớ sai một điều.

Thứ nhất không được nhậu nhiều. Đúng 5 rưỡi chiều là phải hồi gia.

Thứ hai không được lân la. Những nơi thư giãn mát-xa mát gần.

Thứ ba cứ mỗi cuối chiều. Chở vợ đi sắm áo quần thời trang.

Thứ tư tiền thưởng tiền lương. Lãnh về nộp đủ vợ thương nhất đời.

Thứ năm vợ có lắm lời. Cũng phải vui vẻ mà ngồi lắng nghe.

Thứ sáu tiền định đổi xe. Sắm vàng cho vợ đi khoe xóm giềng.

Thứ bảy là phải thật siêng. Giúp vợ chợ búa nấu ăn giặt đồ.

Thứ tám không được có bồ. Không được tơ tưởng mấy cô chân dài.

Thứ chín không được bạc bài. Không chơi đề đóm có ngày tàn gia.

Thứ mười không được bê tha. Việc nước chu tất việc nhà đảm đang.

(ST)


Thêm bình luận