Giới thiệu về Chi đoàn T78

Chi đoàn T78 là chi đoàn cơ sở, trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương. Tính đến hết năm 2011, Chi đoàn có tổng số 25 đoàn viên, trong đó nam có 8 và nữ có 17.