Các ban chuyên môn của Đoàn Văn phòng Trung ương, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ngày 08-10-2012, Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương đã ban hành Quyết định số 01 QĐ/ĐTNVPTW phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành, các Ban chuyên môn của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2012 - 2017. Hiện nay, bộ máy giúp việc Đoàn Văn phòng Trung ương gồm: (1) Ban Tổ chức- Kiểm tra. (2) Uỷ ban Kiểm tra. (3) Ban Tuyên giáo. (4) Ban Phong trào. (5) Văn phòng Đoàn.

1. Ban Tổ chức- Kiểm tra

 Ban Tổ chức- Kiểm tra của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương về công tác xây dựng tổ chức, phát triển đoàn thanh niên.

Ban Tổ chức- Kiểm tra  gồm: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và các đồng chí uỷ viên.

1. Đồng chí Phùng Quang Thắng (Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể), Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng  Đoàn Văn phòng Trung ương, Phó Trưởng ban;

2. Đồng chí Khang Văn Giáp (Công ty In Tiến Bộ), Phó Bí thư Đoàn Công ty In Tiến Bộ, Ủy viên;

3. Đồng chí Vũ Thị Huệ (Cục Quản trị A), Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Cục Quản trị A, Ủy viên;

4. Đồng chí Nguyễn Thu Hồng Hạnh (Vụ Tổ chức - Cán bộ), đoàn viên Đoàn Hành chính - Tổng hợp, Ủy viên.

      2. Ủy ban Kiểm tra

  Uỷ ban Kiểm tra của Đoàn Văn phòng Trung ương có chức năng kiểm tra, giám sát cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn thực hiện các nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn, chấp hành Điều lệ Đoàn; tham mưu cho các cấp bộ Đoàn đại diện quyền lợi chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn về công tác kiểm tra.

  Uỷ ban Kiểm tra do Đại hội Đại biểu Đoàn Văn phòng Trung ương bầu, gồm 05 đồng chí, trong đó có Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và 03 Uỷ viên:

1. Đồng chí Nguyễn văn Tùng (TTCNTT), Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương, phụ trách công tác kiểm tra;

2. Đồng chí Trịnh Quang Rung (Cục Lưu trữ), Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn, Bí thư Chi đoàn Cục Lưu trữ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra;

3. Đồng chí Lê Thanh Hải (Vụ Tài chính và Quản lý đầu tư), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Hành chính - Tổng hợp, Ủy viên

4. Đồng chí Khang Văn Giáp (Công ty In Tiến Bộ), Phó Bí thư Đoàn Công ty In Tiến Bộ, Ủy viên

5. Đồng chí Nguyễn Văn Nam (Cục Quản trị T26), Phó Bí thư Đoàn Cục Quản trị T - 26, Ủy viên

        3. Ban Tuyên giáo:

Ban Tuyên giáo của Đoàn Văn phòng Trung ương có chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng của Đoàn.

Ban Tuyên giáo gồm Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và các uỷ viên.

   1. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm (Vụ Hành chính - Cơ yếu), Phó Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương, Bí thư Đoàn Hành chính-Tổng hợp, Trưởng ban;

2. Đồng chí Nguyễn Hải Anh (Cục Quản trị A), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Phó Bí thư Đoàn Cục Quản trị A, Phó Trưởng ban;

3. Đồng chí Trần Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Phó Bí thư Đoàn Hành chính - Tổng hợp, Phó Trưởng ban;

4. Đồng chí Phùng Quang Thắng (Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể), Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn Văn phòng Trung ương, Ủy viên;

5. Đồng chí Lê Ngân Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn VPTW, Bí thư Chi đoàn Công ty An Phú, Ủy viên;

6. Đồng chí Nguyễn Thùy Ly (Vụ Địa phương I), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Ủy viên;

7. Đồng chí Đặng Việt Dũng (Ban Nội chính Trung ương), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Hành chính - Tổng hợp, Ủy viên;

8. Đồng chí Trịnh Thị Hương (Cục Lưu trữ), đoàn viên Chi đoàn Cục Lưu trữ, Ủy viên.

       4. Ban Phong trào

Ban Phong trào của Đoàn Văn phòng Trung ương có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện, xây dựng chương trình giúp Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng chỉ đạo, thực hiện những nhiệm vụ về các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao...

    Ban Phong trào gồm 01Trưởng ban, 03 Phó Trưởng ban và các uỷ viên:

1. Đồng chí Nguyễn Hải Anh (Cục Quản trị A), Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương, Phó Bí thư TT Đoàn Cục QT A, Trưởng ban;

2. Đồng chí Trương Như Hậu (Cục Quản trị T.26), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Bí thư Đoàn Cục Quản trị T - 26, Phó Trưởng ban;

3. Đồng chí Trịnh Quang Rung (Cục Lưu trữ), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Bí thư Chi đoàn Cục Lưu trữ, Phó Trưởng ban;

4. Đồng chí Hoàng Trọng Kỷ (Cục Quản trị A), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Phó Bí thư Đoàn Cục Quản trị A, Phó Trưởng ban;

5. Đồng chí Vũ Thị Quỳnh (Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể), Ủy viên Ban Chấp hành, Cán bộ chuyên trách Văn phòng Đoàn Văn phòng Trung ương, Phó Trưởng ban;

6. Đồng chí Phùng Quang Thắng (Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể), Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn Văn phòng Trung ương, Ủy viên;

7. Đồng chí Vũ Văn Công (Công ty In Tiến Bộ), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Bí thư Đoàn Công ty In Tiến Bộ, Ủy viên;

8. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn (Công ty Hồ Tây), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Bí thư Chi đoàn Công ty Hồ Tây, Ủy viên;

9. Đồng chí Nguyễn Viết Cường (Cục Quản trị T.78), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Bí thư Chi đoàn T-78, Ủy viên;

10. Đồng chí Phan Trường Giang (Vụ Hành Chính - Cơ yếu), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Hành chính - Tổng hợp, Uỷ viên;

11. Đồng chí Lê Thanh Hải (Cục Tài chính và Quản lý đầu tư), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Hành chính - Tổng hợp, Ủy viên;

12. Đồng chí Nguyễn Thùy Ly (Vụ Địa phương I), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Ủy viên;

13. Đồng chí Trịnh Trung Kiên, Phó Bí thư Chi đoàn Công ty An Phú, Ủy viên;

14. Đồng chí Phan Thị Hải (Cục Lưu trữ), Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Lưu trữ, Ủy viên.

      5. Văn phòng Đoàn

Văn phòng Đoàn giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương trong việc theo dõi, tổng hợp, đôn đốc triển khai thực hiện các hoạt động chung của Đoàn Văn phòng Trung ương.

        Văn phòng Đoàn có 02 cán bộ đoàn chuyên trách và một số cán bộ kiêm nhiệm.

1. Đồng chí Phùng Quang Thắng (Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể), Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn Văn phòng Trung ương, Phụ trách;

2. Đồng chí Vũ Thị Quỳnh (Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Cán bộ chuyên trách Đoàn, Ủy viên Thường trực;

3. Đồng chí Nguyễn Thùy Ly (Vụ Địa phương I), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Ủy viên Thường trực; Ủy viên;

4. Đồng chí Nguyễn Minh Hiệp (Vụ Hành chính - Cơ yếu), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Bí thư chi đoàn Vụ Hành chính-Cơ yếu, Ủy viên;

5. Đồng chí Trần Thị Ngọc Ánh (Cục Quản trị A), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Cục A, UVBCH Chi đoàn Phòng Tổng hợp, Đoàn Cục Quản trị A, Ủy viên;

6. Đồng chí Đoàn Thanh Phương (Cục Tài chính và Quản lý đầu tư), Phó Bí thư Chi đoàn Tài chính và Đầu tư, Ủy viên.

    * Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Đoàn Thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng, số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.47158

Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương