Các ban chuyên môn của Đoàn Văn phòng Trung ương, nhiệm kỳ 2007 - 2012

Ngày 06-7-2009, Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương đã ban hành Thông báo số 07 TB/ĐTN vê kiện toàn nhân sự và phân công nhiệm vụ đối với thành viên các ban chuyên môn của Đoàn Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2007 - 2012 (thay thế Thông báo số 01 TB/ĐTN, ngày 01-12-2007). Do có sự biến động về mặt nhân sự, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với thực tế tình hình của Đoàn Văn phòng Trung ương, Ban Chấp hành Đoàn đã thường xuyên kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn. Hiện nay, bộ máy giúp việc Đoàn Văn phòng Trung ương gồm: (1) Ban Tổ chức. (2) Uỷ ban Kiểm tra. (3) Ban Tuyên giáo. (4) Ban Phong trào. (5) Văn phòng Đoàn.

    1. Ban Tổ chức

    Ban Tổ chức của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương về công tác xây dựng tổ chức, phát triển đoàn thanh niên.

    Ban Tổ chức gồm: 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và các đồng chí uỷ viên.

    1- Đồng chí Đỗ Quốc Toán (Cục Lưu trữ), Phó Bí thư thường trực Đoàn, Trưởng ban;

    2- Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng (Cục Quản trị T-26), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn, Bí thư Đoàn Cục Quản trị T-26, Phó Trưởng ban;

    3- Đồng chí Đoàn Đắc Trưởng (Công ty In Tiến bộ), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn, Bí thư Đoàn Công ty in Tiến bộ, Phó Trưởng ban;

     4- Đồng chí Nông Thị Ánh Phượng (Cục Lưu trữ), Uỷ viên Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Lưu trữ, Uỷ viên

     5- Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương (Vụ Tổ chức - Cán bộ), đoàn viên Đoàn Hành chính - Tổng hợp, Uỷ viên.

    2. Ủy ban Kiểm tra

  Uỷ ban Kiểm tra của Đoàn Văn phòng Trung ương có chức năng kiểm tra, giám sát cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn thực hiện các nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn, chấp hành Điều lệ Đoàn; tham mưu cho các cấp bộ Đoàn đại diện quyền lợi chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn về công tác kiểm tra.

    Uỷ ban Kiểm tra do Đại hội Đại biểu Đoàn Văn phòng Trung ương bầu, gồm 05 đồng chí, trong đó có Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và 03 Uỷ viên:

    1- Đồng chí Trần Quang Hiếu (Cục Quản trị - Tài vụ), Phó Bí thư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra;

    2- Đồng chí Nguyễn Văn Tùng (Trung tâm Công nghệ Thông tin), Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra;

    3- Đồng chí Trịnh Quang Rung (Cục Lưu trữ), Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn, Bí thư Chi đoàn Cục Lưu trữ, Ủy viên;

    4- Đồng chí Phạm Thị Lan Anh (Tạp chí Văn phòng cấp ủy), đoàn viên Đoàn Hành chính - Tổng hợp, Ủy viên;

    5- Đồng chí Nguyễn Quang Sỹ (Vụ Tổ chức - Cán bộ), đoàn viên Đoàn Hành chính - Tổng hợp, Ủy viên.

    3. Ban Tuyên giáo:

Ban Tuyên giáo của Đoàn Văn phòng Trung ương có chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng của Đoàn.

    Ban Tuyên giáo gồm Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và các uỷ viên.

    1- Đồng chí Nguyễn Văn Tùng (Trung tâm Công nghệ thông tin), Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn, Trưởng ban;

    2- Đồng chí Đinh Đình Đoàn, (Cục Quản trị A), Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Cục Quản trị A, Phó Trưởng ban;

    3- Đồng chí Tống Thu Huyền (Vụ Xã hội), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn, Phó Trưởng ban;

    4. Ban Phong trào

Ban Phong trào của Đoàn Văn phòng Trung ương có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện, xây dựng chương trình giúp Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng chỉ đạo, thực hiện những nhiệm vụ về các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao...

    Ban Phong trào gồm Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và các uỷ viên:

    1- Đồng chí Đinh Đình Đoàn (Cục Quản trị A), Phó Bí thư Đoàn, Bí thư Đoàn Cục Quản trị A, Trưởng ban;

    2- Đồng chí Phạm Minh Hiền (Công ty Hồ Tây), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn, Phó Trưởng ban;

    3- Đồng chí Trịnh Quang Rung (Cục Lưu trữ), Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn, Bí thư Chi đoàn Cục Lưu trữ, Phó trưởng ban;

    5. Văn phòng Đoàn

    Văn phòng Đoàn giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương trong việc theo dõi, tổng hợp, triển khai thực hiện các hoạt động chung của Đoàn Văn phòng Trung ương…

    Đồng chí Đỗ Quốc Toán, Phó Bí thư Thường trực, chỉ đạo Văn phòng Đoàn. Văn phòng Đoàn có 02 cán bộ đoàn chuyên trách và một số cán bộ kiêm nhiệm.

    1- Đồng chí Phùng Quang Thắng (Văn phòng Đảng ủy và đoàn thể), Uỷ viên;

    2- Đồng chí Nguyễn Thuỳ Ly (Văn phòng Đảng, đoàn thể), Uỷ viên;

    3- Đồng chí Nguyễn Mai Trang (Vụ Pháp luật), Uỷ viên.

    Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng, số 6 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

    Điện thoại: 080.47158