Chi đoàn 2 góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 01/2/2013 đoàn viên Chi đoàn 2 – Đoàn Hành chính – Tổng hợp đã tiến hành họp để góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các đoàn viên thanh niên đều tán thành chủ trương sửa đổi Hiến pháp lần này. Việc sửa đổi Hiến pháp phù hợp với hiện tại và là gốc để sửa đổi các luật đáp ứng yêu cầu cuộc sống. Các điều khoản trong Hiến pháp được đã sắp xếp lại khoa học ngắn gọn, dễ hiểu hoặc thêm mới mang tính đột phá. Các đoàn viên tập trung góp ý vào các chương về quyền con người, tổ chức bộ máy chính phủ, cơ quan Hội động hiến pháp.

IMG 0182

 

Có ý kiến đề nghị nên đưa vào hiến pháp việc phổ cập giáo dục cụ thể hơn là phổ cập cấp phổ thông cơ sở và miễn học phí từ mẫu giáo đến cấp phổ thông cơ sở.

IMG 0184


Chi đoàn 2