Chi đoàn 1 Đoàn Hành chính - Tổng hợp tổ chức góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương về việc góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ngày 01/02/2013 tại Phòng họp Vụ Hành chính - Cơ yếu, Chi đoàn 1 đã tổ chức góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Chi đoàn 1 chủ trì Hội nghị 

Hiến pháp là đạo luật cơ bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước. Qua thực tiễn 20 năm thi hành Hiến pháp 1992, việc tiến hành các bước nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là yêu cầu tất yếu và phù hợp cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị đã nghe hơn 10 ý kiến đóng góp đối với nhiều nội dung khác nhau trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như về quyền con người, tổ chức bộ máy chính phủ, cơ quan Hội đồng hiến pháp v.v... với mong muốn xây dựng bản Hiến pháp thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nguyễn Minh Hiệp, Chi đoàn 1