Chi đoàn cơ sở Vụ Hành chính - Cơ yếu góp ý vào dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

 Không khí thảo luận tập trung, sôi nổi

Đa số ý kiến cho rằng, Bộ Luật Dân sự có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật và là một trong những bộ luật cơ bản trong lĩnh vực dân sự của nước ta. Qua hơn 10 năm thực hiện, bên cạnh những mặt đã đạt được thì Bộ Luật Dân sự hiện hành còn bộc lộ nhiều bất cập cần phải bổ sung, sửa đổi. Vì vậy, việc sửa đổi Bộ Luật Dân sự năm 2005 là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực dân sự.

Dự thảo Bộ Luật Dân sự gồm 6 phần, 26 chương, 712 Điều, các nội dung lấy ý kiến khá dài và quan trọng. Do đó, việc tổ chức lấy ý kiến đối với đoàn viên thanh niên về dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trong Chi đoàn được xác định là việc tương đối khó đối với anh em trong đơn vị, nhưng với tinh thần trách nhiệm tự nghiên cứu, tìm hiểu cho nên việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ Luật được thực hiện một cách nghiêm túc, đã chỉ ra một số vấn đề trọng tâm cần tập trung góp ý.

Các ý kiến đều đánh giá dự thảo Bộ Luật Dân sự được chuẩn bị công phu, cơ bản thể chế hoá đầy đủ, toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa; cụ thể hoá các quy định về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực dân sự, đồng thời phù hợp với thực tiễn cuộc sống, duy trì các nét đẹp văn hoá, truyền thống đạo đức tốt đẹp của con người, đất nước ta.

Chi đoàn cơ sở Vụ Hành chính - Cơ yếu