Chi Đoàn Cục Quản trị - Tài vụ hoạt động gây quỹ

Phát động tinh thần xung kích của thanh niên và được sự nhất trí, tạo điều kiện của cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, ngày 27-4-2015 Chi đoàn Cục Quản trị - Tài vụ tổ chức lao động gây quỹ đoàn, tham gia vận chuyển phòng làm việc cho Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương từ nơi làm việc cũ sang nơi làm việc mới với sự hưởng ứng tích cực của toàn thể đoàn viên trong chi đoàn.

Đoàn viên Cục Quản trị - Tài vụ lao động gây quỹ Chi đoàn

Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Bộ Chính trị chỉ đạo việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách Tư pháp. Được biết Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương cần chuyển sang nơi làm việc mới do khu làm việc cũ cần sửa chữa, cải tạo lại. 

     Sau một ngày lao động tích cực chi đoàn đã vận chuyển phòng làm việc của cán bộ Ban cải cách Tư pháp Trung ương đầy đủ và an toàn. Lãnh đạo và cán bộ Ban Cải cách Tư pháp Trung ương đánh giá cáo tinh thần làm việc nhiệt tình của các đoàn viên Cục Quản trị - Tài vụ. Dự kiến số tiền gây quỹ được chi đoàn sẽ sử dụng chi cho hoạt động và phong trào của đoàn thanh niên trong thời gian tới.

(Ảnh + tin bài) Vũ Quang Đạo