Chi đoàn Tài chính và Đầu tư kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Thực hiện kế hoạch, Công đoàn Tài chính cà Quản lý đầu tư đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên Tài chính và Đầu tư đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vào ngày 30/6/2015.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước; khẳng định đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử và nguyện vọng của nhân dân. tận hiếu với dân”; đồng thời nêu cao tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc. Xuất thân trong một gia đình yêu nước ở xã Giai Phạm, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Linh tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. Mới 15 tuổi đồng chí đã bị thực dân Pháp kết án tù chung thân, hai lần bị địch bắt và đày ra Côn Đảo. Hơn 10 năm bị địch giam cầm tại địa ngục trần gian - Côn Đảo, dù bị kẻ thù dùng mọi cực hình, đòn roi tra tấn, nhưng đồng chí vẫn nêu cao tinh thần bất khuất, giữ vững khí tiết của người cách mạng, biến nhà tù thực dân, đế quốc thành trường học cộng sản.

Trong suốt cuộc đời gần 70 năm hoạt động cách mạng phong phú và sôi nổi, ở khắp mọi miền của đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách; dù ở cương vị nào, đồng chí cũng hết lòng tận tụy vì Đảng, vì dân, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã trực tiếp cùng đồng bào miền Nam đi suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí Nguyễn Văn Linh hoạt động ở Nam Bộ và dành hơn một nửa cuộc đời hoạt động cách mạng của mình gắn bó máu thịt với miền Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí đã cùng với Trung ương có những đóng góp to lớn và quan trọng trong công cuộc Đổi mới đất nước. Ngay từ khi làm Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã nắm bắt thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm của một số cơ sở có cách làm sáng tạo để đề xuất với Trung ương nhiều chủ trương mới trong phát triển sản xuất, kinh doanh.
 
Đến khi giữ trọng trách là Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới, Đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, chủ động, khôn khéo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những khó khăn, có lúc hiểm nghèo, tiến hành công cuộc đổi mới thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Qua đó, đã tạo dựng được lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng ta vạch ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào năm1991.

Nhớ về đồng chí Nguyễn Văn Linh, chúng ta nhớ về hình ảnh của một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo; kiên định về lập trường, nguyên tắc, đồng thời luôn trăn trở tìm tòi, sáng tạo trước những diễn biến mới của thực tiễn... Đồng chí nhiều lần nhấn mạnh, phải nhìn thẳng vào sự thật để tìm lối thoát, tìm phương hướng tiến lên. Tranh luận và biết chờ đợi, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, làm sự kiểm chứng, cuối cùng cái đúng được khẳng định, cái sai từng bước được sàng lọc. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một tấm gương mẫu mực về phẩm chất, đạo đức của người cộng sản. Từ buổi đầu tiên tham gia cách mạng cho đến khi vĩnh biệt chúng ta, Đồng chí đã giữ trọn danh hiệu cao quý của người đảng viên cộng sản, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 
 
 Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta một tấm gương sáng về phẩm chất của người cộng sản "tận trung với nước, tận hiếu với dân", "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", trung thực, khiêm tốn, giản dị... Một nét đặc sắc trong phong cách lãnh đạo của Đồng chí là bình tĩnh, dân chủ, sâu sát, quyết đoán, giải quyết công việc hợp lý, hợp tình, vừa có lý luận, vừa có thực tế và trên cơ sở tổng kết thực tiễn để không ngừng hoàn thiện chủ trương, đường lối đã vạch ra... 
 

Thông qua hoạt động kỷ niệm này sẽ giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên của Cục Tài chính và Quản lý đầu tư hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp, nêu cao tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, chí công vô tư của đồng chí Nguyễn Văn Linh - người lãnh đạo Đảng đưa đất nước vượt qua gian khó trong những năm đầu của công cuộc đổi mới đất nước. Hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

                                                                                  Chi đoàn Tài chính và Đầu tư