Đại hội Chi đoàn 2 (trực thuộc Đoàn Hành chính - Tổng hợp)

Ngày 04-5-2012, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Chi đoàn 2 (thuộc Đoàn cơ sở Hành chính - Tổng hợp).

 


Chi đoàn 2, Đoàn Hành chính - Tổng hợp