Đại hội Chi đoàn 3 (trực thuộc Đoàn Hành chính - Tổng hợp)

Ngày 14-5-2012 tại Hà Nội, Đại hội Chi đoàn 3 (thuộc Đoàn Hành chính - Tổng hợp) đã thành công tốt đẹp.


Chi đoàn 3, Đoàn Hành chính - Tổng hợp