Đoàn Thanh niên tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Ngày 8/10, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tới đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt.

 

Quang cảnh Hội nghị ở điểm cầu chính Hà Nội - Ảnh: Minh Châu

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương quán triệt, phân tích nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, các đại biểu đã nghe Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện hai Quyết định này.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải yêu cầu các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần nắm vững nội dung, triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, tạo sự đồng thuận, gắn bó trong toàn xã hội.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 217, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo yêu cầu. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo chỉ đạo, yêu cầu của cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Tổng hợp đầy đủ các ý kiến giám sát và phản biện xã hội báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về tổ chức Đoàn cấp trên. Tuyên truyền, quán triệt về công tác giám sát, phản biện xã hội trong đoàn viên, thanh niên bằng các hình thức cụ thể, phù hợp với tình hình của đoàn viên, thanh niên địa phương, đơn vị.

Về Quyết định số 218, tập thể Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn ở các cấp, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, có tính xây dựng; phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; không được lợi dụng việc góp ý để vu cáo, đả kích, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hoạt động của tổ chức, cá nhân. Các ý kiến góp ý bằng văn bản của tập thể do lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký tên, đóng dấu, không nhân danh cá nhân. Các ý kiến góp ý của cá nhân là công dân, người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về giữ gìn bí mật và bảo vệ chính trị nội bộ; cán bộ Đoàn, đoàn viên phải tuân thủ các quy định của tổ chức Đoàn trong quá trình thực hiện góp ý./.

Minh Châu
(Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)