INFOGRAPHIC về "NHỮNG THÀNH TỰU XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA LIÊN BANG XÔ VIẾT"

Kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga(1917-2017), Ban Biên tập Website Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên thanh niên INFOGRAPHIC về "NHỮNG THÀNH TỰU XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA LIÊN BANG XÔ VIẾT".

- Cách mạng Tháng Mười Nga và hệ thống XHCN là thành quả quan trọng nhất mà nhân loại đã giành được trong quá trình đấu tranh với các thế lực áp bức, bóc lột để tự giải phóng mình. Đến lượt nó, Cách mạng Tháng Mười và hệ thống XHCN đã đem lại cho con người giá trị cao hơn và thức tỉnh nhân loại bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên từng bước xoá bỏ căn nguyên của chế độ người bóc lột người và tạo điều kiện cho con người được phát triển toàn diện.

- Trong bảy mươi tư năm tồn tại (1917 - 1991), hệ thống XHCN đã đạt được thành tựu to lớn và có đóng góp đặc biệt quan trọng vào tiến trình phát triển văn minh nhân loại, đồng thời đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng mà các đảng cộng sản, nhất là các đảng cộng sản cầm quyền, cần rút ra bài học.

Infogappic 2

Tổng hợp: Ban Biên tập Website Đoàn VPTW Đảng