Thư ngỏ của đồng chí Trần Hữu gửi tới toàn thể đoàn viên thanh niên Khối các Cơ quan Trung ương

Thư ngỏ của đồng chí Trần Hữu gửi tới toàn thể đoàn viên thanh niên Khối các Cơ quan Trung ương