Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ IV giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 16-7-2020, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cơ quan thuộc Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương dự đại hội.

Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu khai mạc đại hội_Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (giai đoạn 2020 - 2025) nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2015 - 2019), rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; đề ra phương hướng, mục tiêu tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết gương điển hình tiên tiến, tạo sức mạnh mới, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong 5 năm tới.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do Văn phòng Trung ương Đảng phát động đã được sự hưởng ứng và tích cực tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn cơ quan; làm nên thành tích đáng trân trọng. Phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực, sâu rộng, các hoạt động ngày càng thực chất, toàn diện và hiệu quả hơn, trở thành nguồn động viên, cổ vũ khích lệ lớn; là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua phong trào thi đua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng trưởng thành hơn, vững vàng, bản lĩnh hơn cả về tư tưởng và chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp nối, phát huy truyền thống trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc, nỗ lực làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt; góp phần thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, điều lệ, nguyên tắc, chương trình, quy chế hoạt động và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng Trung ương Đảng vẫn còn những mặt hạn chế, như phong trào chưa tạo được chuyển biến sâu rộng đến từng đối tượng, thiếu tính liên tục, chưa gắn kết với từng nhiệm vụ chính trị cụ thể, công tác phát hiện những nhân tố là người lao động trực tiếp còn chưa nhiều, việc nhân rộng điển hình tiên tiến và áp dụng sáng kiến vào thực tiễn còn hạn chế.

Thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, coi phong trào thi đua là động lực to lớn động viên cán bộ, công chức và người lao động phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Bảo đảm thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến - là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua.

Phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo đại hội_Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá, các phong trào thi đua yêu nước tại Văn phòng Trung ương Đảng trong những năm qua đã diễn ra sôi nổi, liên tục, có sức lan tỏa lớn, thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tô thắm thêm truyền thống: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác”. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Từ các phong trào thi đua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, được biểu dương, khen thưởng.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Trung ương Đảng thời gian qua; chúc mừng 32 tập thể và 50 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Văn phòng Trung ương được tôn vinh trong đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị thời gian tới, Văn phòng Trung ương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác này. “Phải quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành liên tục, thường xuyên” và “Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hằng ngày. Thật ra, công việc hằng ngày chính là nền tảng thi đua”. Mỗi đơn vị và từng cá nhân trong cơ quan tích cực, tự giác tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên phải tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua”, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Nêu rõ các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh các cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan, đơn vị mình. Từ nay đến cuối năm, tiếp tục tập trung tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các phong trào thi đua phải gắn với nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nền tảng, tạo động lực để “nâng tầm” các phong trào thi đua của cơ quan tham mưu gần gũi nhất của cơ quan lãnh đạo Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, công tác thi đua, khen thưởng cần được tổ chức phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc, nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Trung ương. Phong trào thi đua phải có nội dung cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở. Có kế hoạch tổ chức cụ thể, không phô trương, hình thức; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua, cả về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức, tạo động lực, sức hấp dẫn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc đánh giá kết quả các phong trào thi đua và lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cần được tiến hành kịp thời, thực chất, đúng người, đúng việc, tránh hình thức, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng. Mỗi tập thể, cá nhân được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng phải thực sự là tấm gương tiêu biểu, để mọi người học tập, noi theo, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực; đồng thời thường xuyên quan tâm xây dựng, phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, phổ biến, trao đổi những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị; tăng cường khen đột xuất; tránh tình trạng khen thưởng theo kiểu “khen từ trên xuống”, chỉ tập trung vào người có chức vụ.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trần Đình Hường, hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng_Ảnh: TTXVN

Tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trần Đình Hường, hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng. Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng công bố Quyết định công nhận, tôn vinh điển hình tiên tiến Văn phòng Trung ương Đảng cho 32 tập thể và 50 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; quyết định tặng bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho 25 tập thể và 42 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên trao tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

 Nguyễn Quang Huy (sưu tầm)

UNESCO phát động Sáng kiến “Thanh niên và Đổi mới sáng tạo vì Đại dương xanh”

Nhân Ngày Đại dương Thế giới và hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức khởi động Sáng kiến “Thanh niên và Đổi mới sáng tạo vì Đại dương xanh”

Ngày 08/6/2020: Nhân Ngày Đại dương Thế giới và hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức khởi động Sáng kiến “Thanh niên và Đổi mới sáng tạo vì Đại dương xanh” nhằm thúc đẩy vai trò của thanh niên và các nhà khoa học trẻ cho các giải pháp về vấn đề giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng và quản lý chất thải nhựa tại các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển tại Việt Nam. Sáng kiến được phát triển trong khuôn khổ hợp tác giữa UNESCO và các đơn vị có liên quan được thiết lập từ năm 2017 cho các giải pháp quản lý rác thải nhựa, hướng tới một nền kinh tế xanh bền vững tại Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, hàng năm, khoảng 8 triệu tấn nhựa thải ra biển, tương đương cứ mỗi phút lại có một xe chở rác thải nhựa. Chỉ riêng tại Việt Nam, khối lượng rác thải sinh hoạt cũng đang gia tăng nhanh chóng. Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), khoảng 730.000 tấn rác thải, phần lớn có nguồn gốc từ đất liền đổ ra đại dương hàng năm.

Sáng kiến “Thanh niên và Đổi mới sáng tạo vì Đại dương xanh” hướng đến tạo ra nền tảng lâu dài cho các tài năng trẻ, là sinh viên các trường đại học và các nhà khoa học trẻ trên toàn quốc tham gia phát triển các giải pháp sáng tạo và thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế, góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. Trong khuôn khổ sáng kiến này, các nhóm thanh niên và các nhà khoa học trẻ sẽ được cung cấp hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm thông qua các chương trình đào tạo. Các đề xuất được lựa chọn sẽ được hỗ trợ tài chính để triển khai thí điểm tại các Khu dự trữ sinh quyển thế giới của UNESCO tại các vùng ven biển, cụ thể là Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An cho chương trình năm 2020. Sáng kiến sẽ hỗ trợ các cộng đồng ven biển tại các Khu dự trữ sinh quyển thế giới giải quyết vấn đề rác thải nhựa, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, chương trình dự kiến sẽ hình thành Mạng lưới Thanh niên và các nhà khoa học trẻ hành động vì sự Đổi mới trong Khoa học và Kỹ thuật (U-INSPIRE) với vai trò như là một diễn đàn hỗ trợ chia sẻ kiến thức và ý tưởng sáng tạo từ các thanh niên của Việt Nam trong các vấn đề về môi trường và phát triển của quốc gia.

Ông Micheal Croft – Trưởng đại diện của Tổ chức UNESCO tại Việt Nam, nhấn mạnh “thế hệ trẻ của Việt Nam đầy tài năng và luôn sẵn sàng cho các giải pháp cải thiện các vấn đề về phát triển ở tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hỗ trợ và kết nối các tài năng sáng tạo trẻ này sẽ ươm mầm cho các sáng kiến cũng như thúc đẩy hơn vai trò của thanh niên cho tương lai phát triển bền vững của Việt Nam”.

 

Hoạt động dọn sạch bãi biển Cù Lao Chàm (2019) do UNESCO và Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm phối hợp tổ chức-Ảnh UNESCO Việt Nam

Sáng kiến này phản ánh cam kết mạnh mẽ của UNESCO trong hỗ trợ Việt Nam bảo tồn các hệ sinh thái biển và phát triển đại dương bền vững, góp phần vào việc triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý rác thải nhựa Đại đương đến năm 2030. Sáng kiến “Thanh niên và Đổi mới sáng tạo vì Đại dương xanh” được xây dựng dựa trên thành công của Sáng kiến “Nghệ thuật Tái chế” triển khai từ năm 2018-2019 với mong muốn hỗ trợ thanh niên với vai trò những người tạo ra thay đổi quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Nguyễn Quang Huy (Nguồn: Sưu tầm)

Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống cho người dân

(TN&MT) Nếu coi trọng phát triển kinh tế mà xem nhẹ bảo vệ môi trường là sai lầm. Sự cương quyết đó phải thể hiện qua đường lối, chính sách, luật pháp, ứng xử và tư duy.

Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ 9, sáng nay (11/6), Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Không thể một Bộ “vừa đá bóng vừa thổi còi”

Nhấn mạnh quan điểm không chấp nhận hy sinh môi trường để phát triển kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, người Việt Nam được quyền sống trong môi trường trong lành. Muốn vậy, phải làm sao đón đầu dự án, tạo ra sản phẩm tốt từ nguồn vốn, dẫn dắt để phát triển kinh tế trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập sâu rộng.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tại buổi thảo luận sáng 11/6

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Luật sửa đổi lần này đã cắt giảm 40% thủ tục hành chính, nhưng không buông lỏng vấn đề môi trường. “Những lĩnh vực có tổng lượng thải lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao sẽ được khoanh lại với 17 nhóm quy định trong luật này. Từ đó quy định vấn đề hậu kiểm thay cho tiền kiểm. Cắt giảm 40% thủ tục hành chính là cắt giảm hàng chục nghìn tỷ đồng”, Bộ trưởng cho hay.

Còn về phân cấp quản lý, theo Bộ trưởng, sau này sẽ xác định luôn. Lĩnh vực gì thuộc về Quốc hội, Chính phủ, dự án lớn thì Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm. Còn dự án nào về an ninh quốc phòng do Bộ Quốc phòng và Công an phụ trách; các bộ, ngành khác không tổ chức bộ máy, nhân lực.

Phát biểu tại thảo luận tổ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, vấn đề môi trường là thách thức không chỉ ở Việt Nam mà cả toàn cầu. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, hơn lúc nào hết phải cương quyết bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân, trong đó phải quán triệt bảo vệ môi trường.

Nếu coi trọng phát triển kinh tế mà xem nhẹ bảo vệ môi trường là sai lầm. Sự cương quyết đó phải thể hiện qua đường lối, chính sách, luật pháp, ứng xử và tư duy.

Dẫn chứng hiệu quả từ Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 cụ thể hóa các quy định của Luật, Thủ tướng đặt vấn đề, nên chăng cần có một nghị định tương tự với chế tài nghiêm khắc bên cạnh công tác tư tưởng, vận động, tuyên truyền giáo dục cũng như khuyến khích áp dụng công nghệ trong sản xuất, xử lý rác thải để bảo vệ môi trường.

“Tình hình uống rượu lái xe, tai nạn giao thông do uống bia rượu giảm hẳn. Phải rút ví bỏ ra hàng chục triệu đồng nộp phạt mới nâng cao ý thức. Chúng ta không có chế tài nghiêm thì nói mãi cũng nhờn” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Luật phải làm rõ hơn vai trò quản lý nhà nước cũng như chức năng của các bộ, ngành, không thể một bộ “vừa đá bóng vừa thổi còi”.

Phân loại chất thải là điều kiện tiên quyết

Một điểm mà nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng đó là vấn đề liên quan đến rác thải sinh hoạt. Bộ trưởng cho biết, trong Luật lần này, cơ quan soạn thảo xác định quan điểm, chất thải không phải hoàn toàn là thải đi, bỏ đi. Chất thải là một dạng tài nguyên, ít nhất là tái sử dụng 40%. Như vậy, việc phân loại ra là điều tiên quyết.

Cùng với đó, công nghệ xử lý không chôn lấp; tái chế, tái sử dụng 40%, hướng tới hình thức đốt thành sinh khối, đốt thành điện năng. Để làm được điều này, trong dự thảo Luật cũng quy định rõ từ khâu thu gom là người dân tới xử lý cuối cùng phải đồng bộ. Đặc biệt, rác thải sinh hoạt không tính bình quân theo bao nhiêu tiền một hộ nữa mà tính theo khối, theo kg, có nghĩa là thải ra bao nhiêu thì phải trả bấy nhiều. Cách tính tiền là người dân cũng chịu một phần.

Đại biểu Y Biêr Niê (đoàn Đắc Lăk) phát biểu tại buổi thảo luận tổ

Đồng tình với nội dung trên, song đại biểu Y Biêr Niê (đoàn Đắc Lắk) vẫn băn khoăn, hiện nay trên địa bàn khu vực Tây Nguyên, rác thải đang hoàn toàn chôn lấp. “Cơ quan soạn thảo nên tính toán việc liệu có đảm bảo nguồn lực để các địa phương thực hiện quy trình như vậy hay không?”, đại biểu đặt câu hỏi.

Cùng quan điểm, đại biểu Đặng Quốc Khánh (đoàn Hà Giang) nêu vấn đề, rác thải sinh hoạt là vấn đề nhiều địa phương bức xúc hiện nay. Nhưng kinh phí nào để làm, kêu gọi xã hội hóa thì nhiều doanh nghiệp không thiết tha. "Bởi vậy, tôi cho rằng nhà nước phải hỗ trợ, hỗ trợ đầu tư, công nghệ, đến giải phóng mặt bằng...”, ông Khánh nói.

Cần chi 3-5% GDP cho trụ cột bảo vệ môi trường

Đồng tình với việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường rất quan trọng vì đây là cấp thiết cấp bách chứ không phải đến hẹn lại lên, đại biểu Nguyễn Thị Yến (đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đi vào cuộc sống, chúng ta đã đạt được kết quả quan trọng trong an ninh môi trường, bảo vệ môi trường, sức khoẻ người dân và hệ sinh thái. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật cũng còn một số vấn đề tồn tại như: chưa cập nhật xu hướng mới, cách thức quản lý còn nặng nề, phân cấp quản lý chưa rõ ràng, chưa chặt chẽ, việc thực hiện BVMT theo pháp luật quốc tế chưa đảm bảo. Do vậy, sự cần thiết sửa toàn diện Luật Bảo vệ môi trường đáp ứng nhu cầu trong tình hình thực tiễn hiện nay, dự báo cho thời gian tới về biến đổi khí hậu, công nghiệp hóa đất nước.

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Luật BVMT sửa đổi, tuy nhiên, đại biển Nguyễn Thị Yến cho rằng có một số điểm trong dự thảo cần được lưu ý. Đặc biệt là vấn đề nguồn lực nhà nước cho bảo vệ môi trường.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu)

Khẳng định 3 trụ cột của đất nước là kinh tế - xã hội – môi trường, đại biểu Nguyễn Thị Yến cho rằng, thời gian qua, chi cho môi trường rất thấp. Theo quy định của luật ngân sách, nhà nước chi cho khoa học công nghệ 2% tổng ngân sách trở lên. Trong khi, các nước phát triển chi nguồn lực từ 5-10% GDP, trong đó từ ngân sách 3-4% GDP cho công tác bảo vệ môi trường.

“Cần nêu rõ vấn đề chi cho bảo vệ môi trường từ 3-5% GDP hàng năm. Có như vậy mới tập trung cho trụ cột bảo vệ môi trường”, đại biểu Yến nhấn mạnh.

Dẫn bài học Formosa ở Hà Tĩnh xảy ra ngay đầu nhiệm kỳ, đại biểu Đặng Quốc Khánh (đoàn Hà Giang) cho rằng có rất nhiều điều cần phải giải quyết khi xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi. Đặc biệt là việc Nhà nước cần phải đầu tư, nhất là về kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường. “Luật đề xuất chi ngân sách 2% cho môi trường là không đủ, phải cao hơn nữa vì còn chi cho cả đầu tư bảo vệ môi trường nữa chứ không đơn thuần là xử lý ô nhiễm môi trường” - ông Khánh nói.

 

Đại biểu Đặng Quốc Khánh (đoàn Hà Giang) nêu quan điểm

Ví dụ như đầu tư cho kinh phí quan trắc môi trường tự động để kiểm tra, giám sát về môi trường chứ chúng ta không thể lúc nào cũng tiến hành kiểm tra thành đoàn, thành người được. “Họ đóng, rồi ngắt làm sao chúng ta biết được. Do đó tôi cho rằng Nhà nước phải bỏ kinh phí để đầu tư quan trắc tự động, kết nối các điểm quan trắc về bộ phận giám sát môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phải có hệ thống quan trắc này để theo dõi. Và cái này cần kinh phí đầu tư”.

 Đối tượng có tác động xấu đến môi trường có nghĩa vụ đóng phí

Một lần nữa nhắc lại vụ “thảm họa môi trường Fomorsa năm 2016” ở Hà Tĩnh, đại biểu Nguyễn Văn Sơn (đoàn Hà Tĩnh) cho biết, vụ việc này đã làm thức tỉnh mọi tổ chức, cá nhân trong vấn đề bảo vệ môi trường vì nó không chỉ là thảm họa môi trường mà còn tác động đến kinh tế, chính trị và mọi hoạt động khác. Sau đó Chính phủ đã giao ngay cho các bộ ngành và Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc điều chỉnh ngay Luật Bảo vệ môi trường.

Ông Sơn nêu quan điểm những đối tượng được hưởng lợi từ môi trường phải có nghĩa vụ bảo vệ môi trường và các đối tượng có tác động xấu đến môi trường thì phải bỏ nghĩa vụ đóng góp tài chính để xử lý.

“Tức là anh có chất thải, phá rừng… ảnh hưởng xấu đến môi trường thì phải đóng góp kinh phí để xử lý môi trường” – ông Sơn nói.

Về tiền kiểm, hậu kiểm riêng môi trường, ông Sơn đề nghị phải coi trọng cả hai khâu, không nên chỉ coi trọng hậu kiểm, xem nhẹ khâu tiền kiểm. Khi doanh nghiệp vào đầu tư, chúng ta phải lượng hoá đầu tư công nghệ gì, nếu cơ quan chức năng chưa thẩm định về môi trường, thì doanh nghiệp chưa được vào sản xuất. Vì khi người ta đầu tư công nghệ vào rồi, sau này không đạt bắt người ta phá bỏ toàn bộ thì rất ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và cả tâm lý của nhà đầu tư. Sau đó nếu doanh nghiệp vi phạm về môi trường thì tiến hành hậu kiểm hậu kiểm.

Doanh nghiệp nào thông qua tiền kiểm, đi vào sản xuất thì hạn chế, hoặc có thể không bao giờ vào thanh kiểm tra nữa, nhưng nếu có dấu hiệu gây ô nhiễm, vi phạm pháp luật môi trường thì vào kiểm kiểm tra đột xuất 5-7 lần để xử lý dứt điểm việc vi phạm.

Đồng tình với việc thanh, kiểm tra đột xuất đối với lĩnh vực môi trường mà không thông báo trước, tuy nhiên, ông Sơn lưu ý, phải có yếu tố điều kiện để thanh, kiểm tra đột xuất chứ không phải muốn vào lúc nào cũng được. Cụ thể phải dự báo được, nắm được thông tin nào đó, dư luận xã hội, hoặc qua theo dõi các chỉ số môi trường tại khu vực đó… mới được vào thanh kiểm tra.

"Phải quy định chặt chẽ điều này để tránh tình trạng gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Tức khi chúng ta vào thanh kiểm tra đột xuất là phải đủ căn cứ, và các tiêu chí phải được quy định rõ trong luật, để có người chịu trách nhiệm. Nếu vào nhũng nhiễu doanh nghiệp thì cũng bị xử lý”, ông Sơn nêu quan điểm.

                                                                                                                Nguyễn Quang Huy (Nguồn: sưu tầm)


Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm ngày sinh của Người.

Cán bộ đoàn, đoàn viên Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tại khu vực Hà Nội dâng vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 16/5/2020, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã vào Lăng dâng vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc, người khai sinh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Vòng hoa của Đoàn Thanh niên mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh các cán bộ Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

 Dâng hương tại nhà tưởng niệm nhớ về công ơn to lớn của Người

Lắng nghe những câu chuyện, những bức ảnh về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thăm quan khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã được nghe lại những kỷ niệm về cuộc đời hoạt động, những câu chuyện, những bức ảnh, xem phim tư liệu "Cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh - những giây phút cuối đời". Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Trong con người Bác sáng ngời nhân cách của lãnh tụ thiên tài: Vĩ đại mà không cao xa; thanh cao mà vô cùng giản dị, gần gũi, thân thiết và gắn bó với quần chúng; hết lòng, hết sức chăm lo cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; mong muốn xây dựng một nước Việt Nam mạnh giàu; nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta....

Nhớ ơn Bác, tập thể Đoàn viên thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng nguyện tin tưởng tuyệt đối đi theo con đường mà Bác, cùng các bậc tiền nhân đã sáng suốt lựa chọn, nguyện ra sức thi đua học tập, lao động, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, dám dấn thân, cống hiến, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Ban Biên tập Website Đoàn VPTW Đảng

(Nguyễn Quang Huy)

CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2020

Ngày 13/4/2020, được sự đồng ý của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình tình nguyện hiến máu "Kết nối dòng máu Việt" trong các đơn vị trực thuộc Văn phòng tại khu vực Hà Nội.

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều đợt hiến máu phải hoãn lại khiến lượng máu tiếp nhận trong tháng 3 thiếu hụt trầm trọng. Hưởng ứng Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước tham gia hiến máu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và kỷ niệm 20 năm Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" (07/4/2000 - 07/4/2020), với tinh thần "Mỗi giọt máu - Một tấm lòng", Chương trình hiến máu "Kết nối dòng máu Việt" đã thu hút được sự tham gia của nhiều cán bộ, công chức và người lao động, trong đó có sự quan tâm, tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn cơ quan.

Công tác tổ chức được bảo đảm an toàn về chuyên môn cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Tổng đơn vị máu đã tiếp nhận được khoảng hơn 300 đơn vị máu, trong đó nhóm máu A và O chiếm số lượng lớn.

Việc hưởng ứng Chương trình hiến máu lần này đã thể hiện tinh thần vì cộng đồng của những người hiến máu, góp phần bảo đảm nguồn máu trong công tác điều trị tại các bệnh viện, đem lại sự sống cho người bệnh trong mùa dịch hiện nay.

Trong thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục tổ chức thêm các hoạt động hiến máu tình nguyện, làm tốt công tác tuyên truyền, lan toả rộng rãi và vận động mọi người cùng tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, góp phần đem lại sức khỏe trong cộng đồng xã hội.

Một số hình ảnh tại Chương trình:

Tin bài và ảnh: Ngô Quang Huy

 Bí thư Chi đoàn Vụ Văn thư

Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022; tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, được sự đồng ý của Đảng uỷ và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017-2022; tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Khu nghỉ dưỡng Trung ương tại Đại Lải, Vĩnh Phúc, từ ngày 27/12 đến ngày 29/12/2019.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Vũ Thị Hương Lý, Phó Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Trung ương Đại Lải, Cục Quản trị A và đại diện một số đơn vị trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả công tác đoàn, phong trào thanh niên nửa đầu nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ công tác nửa cuối nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng và Đoàn cấp trên, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tiếp tục tổ chức các hoạt động sôi nổi, thu hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, góp phần vào thành tích công tác chung của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Bí thư Đảng uỷ VPTW Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Khánh Toàn đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng. Nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022, với sự nhiệt tình và tâm huyết của các đồng chí cán bộ Đoàn, đặc biệt là tinh thần đoàn kết của toàn thể đoàn viên thanh niên, công tác đoàn và hoạt động phong trào thanh niên đã đạt được kết quả nhất định, khá toàn diện, ngày càng phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên trong Văn phòng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn thể đoàn viên thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phát huy truyền thống tận tuỵ, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng thời cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa phương thức hoạt động, sinh hoạt đoàn bảo đảm thiết thực và hiệu quả; chú trọng tạo sân chơi bổ ích cho các đoàn viên, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị, góp phần vào thành tích chung của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được của Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phát huy truyền thống vững mạnh của cơ quan, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao cũng như đẩy mạnh các hoạt động phong trào đoàn để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn do Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan phát động.

Đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu đáp từ tại Hội nghị, đồng chí Phùng Quang Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí xin hứa sẽ tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo để tuổi trẻ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn còn tồn tại để Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng ngày càng vững mạnh, trưởng thành.

Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng