Kết luận của Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương tại phiên họp ngày 12-6-2015

Ngày 12 tháng 6 năm 2015, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương đã họp làm việc với đại diện lãnh đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trong chương trình công tác, sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Đoàn kết luận:

1. Về công tác chỉ đạo Đại hội, Hội nghị các cơ sở đoàn trực thuộc

- Ban Thường vụ Đoàn đề nghị các cơ sở đoàn còn lại (Chi đoàn cơ sở T-78, Chi đoàn cơ sở công ty Hồ Tây, chi đoàn cơ sở Văn phòng Hội đồng lý luận Trung ương) sớm hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội theo đúng Kế hoạch và chỉ đạo của Đoàn Văn phòng Trung ương); đề nghị các Đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ theo quy định; Đoàn cơ sở công ty In Tiến Bộ chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tổ chức đại hội chi đoàn theo đúng quy định điều lệ Đoàn.

- Giao Văn phòng Đoàn giúp Ban Thường vụ Đoàn kiểm tra thủ tục, hồ sơ xin ý kiến tổ chức Đại hội, Hội nghị của các cơ sở đoàn trực thuộc trước khi trình Ban Thường vụ Đoàn; hồ sơ cần gửi trước 10 ngày để thẩm định và xét duyệt.

2. Về việc tổ chức sinh hoạt đoàn định kỳ theo quy định điều lệ Đoàn

- Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương đề nghị các Đoàn cơ sở, các Chi đoàn cơ sở và các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai việc sinh hoạt định kỳ theo quy định quy điều lệ Đoàn, việc sinh hoạt tại các cơ sở đoàn phải được đăng tin có hình ảnh và kèm theo nội dung sinh hoạt đoàn đăng trên Website Đoàn Văn phòng Trung ương (không quá 05 ngày sau khi diễn ra hoạt động), việc đăng tin căn cứ biên tập viên đã được phân công theo quy định Số: 02-QĐ/ĐTNVPTW về tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ trong Ban Biên tập Website Đoàn Văn phòng Trung ương.

- Đối với các cơ sở đoàn không tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định điều lệ Đoàn, Đoàn Văn phòng Trung ương sẽ không có bất cứ hình thức khen thưởng nào cho tập thể cơ sở đoàn đó trong tổng kết cuối năm; đồng thời trừ điểm thi đua với cơ sở đoàn không chấp hành theo quy định đã ban hành; Về việc này giao Văn phòng Đoàn chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức-Kiểm tra theo dõi việc thực hiện tại các cơ sở đoàn, có tổng hợp đánh giá báo cáo Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương tại các cuộc họp Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương làm việc giao ban với các cơ sở đoàn hàng tháng.

3. Về việc Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương làm việc giao ban với các cơ sở đoàn

Hàng tháng Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương sẽ tổ chức họp giao ban làm việc với đại diện lãnh đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đồng chí tham, gia họp là Bí thư hoặc Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc; cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong khoảng từ ngày 26-30 hàng tháng để nghe báo cáo tình hình hoạt động, phương hướng hoạt động trong tháng tới; các ý kiến, kiến nghị đề xuất nếu có.

Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương