Công bố danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng

Căn cứ Kế hoạch số 35-KH/ĐTNVPTW ngày 15/9/2016 của Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương về tổ chức Đại hội đoàn các cấp trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Văn phòng Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; Căn cứ kết quả tổ chức Đại hội và các quyết định chuẩn y nhân sự cơ sở Đoàn trực thuộc của Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương. Ban Biên tập Website Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng xin trân trọng công bố Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng.

Huy hiệu chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1. Ban Chấp hành Chi đoàn cở Cục Quản Trị - Tài vụ, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Chi đoàn cơ sở Cục Quản Trị-Tài vụ, nhiệm kỳ 2017-2019 được tổ chức ngày 12/4/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Tại Đại hội và phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra các chức danh cụ thể như sau:

1- Đồng chí Trần Xuân Diệp- Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

2- Đồng chí Nguyễn Bá Định- Phó Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

3- Đồng chí Bùi Quốc Đạt- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn

4- Đồng chí Vũ Quang Đạo- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn

5- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn.

IMG 1948Ban Chấp hành Chi đoàn cở Cục Quản Trị - Tài vụ, nhiệm kỳ 2017-2019

2. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cục Quản trị A, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Cục Quản trị A, lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019 được tổ chức ngày 14/4/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Tại Đại hội và phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra các chức danh cụ thể như sau:

1- Đồng chí Nguyễn Hải Anh- Bí thư Ban Chấp hành Đoàn

2- Đồng chí Nguyễn Văn Khoa- Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn

3- Đồng chí Trần Thị Ngọc Ánh- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

4- Đồng chí Bùi Trường Giang- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

5- Đồng chí Văn Đình Đông- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

6- Đồng chí Nguyễn Quang Huy- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

7- Đồng chí Nguyễn Thanh Huyền- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

8- Đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

9- Đồng chí Nguyễn Tâm Long- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

10- Đồng chí Phạm Gia Mạnh- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

11- Đồng chí Lê Thị Hồng Nhung- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

12- Đồng chí Nguyễn Trọng Thành- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

13- Đồng chí Ngô Trọng Thân- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

14- Đồng chí Hoàng Anh Tú- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

15- Đồng chí Nguyễn Minh Tùng- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cục Quản trị A, nhiệm kỳ 2017-2019

3. Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Chi đoàn cơ sở Công nghệ thông tin, lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019 được tổ chức ngày 20/4/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Tại Đại hội và phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra các chức danh cụ thể như sau:

1- Đồng chí Nguyễn Văn Thao- Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

2- Đồng chí Phùng Lê Mai- Phó Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

3- Đồng chí Trần Thị Bích Hạnh- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn

4- Đồng chí Nguyễn Văn Khái- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn

5- Đồng chí Đặng Xuân Tiến- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn.

Đại hội Chi đoàn cơ sở Công nghệ thông tin, lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019

4. Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Vụ Hành chính-Cơ yếu, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Chi đoàn cơ sở Vụ Hành chính-Cơ yếu, lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019 được tổ chức ngày 25/4/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Tại Đại hội và phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra các chức danh cụ thể như sau:

1- Đồng chí Nguyễn Minh Hiệp- Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

2- Đồng chí Ngô Quang Huy- Phó Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

3- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn.

img 6403

Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Vụ Hành chính-Cơ yếu, nhiệm kỳ 2017-2019

5. Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Tài chính và Đầu tư, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Chi đoàn cơ sở Tài chính và Đầu tư, lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019 được tổ chức ngày 26/4/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Tại Đại hội và phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra các chức danh cụ thể như sau:

1- Đồng chí Lê Thanh Hải- Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

3- Đồng chí Đoàn Thanh Phương- Phó Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

2- Đồng chí Trần Quang Hoàng Long- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn

4- Đồng chí Đỗ Hà Phương- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn

5- Đồng chí Nguyễn Huy Tùng- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn.

Ban Chấp hành chi đoàn cơ sở Tài chính và Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2019

6. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cục Quản trị T - 26, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Đoàn cơ sở Cục Quản trị T - 26, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019 được tổ chức ngày 11/5/2017 tại Thành phố Đà Nẵng. Tại Đại hội và phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra các chức danh cụ thể như sau:

1- Đồng chí Nguyễn Văn Nam- Bí thư Ban Chấp hành Đoàn

2- Đồng chí Cao Thị Hồng Liên- Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn

3- Đồng chí Trần Hữu Mạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

4- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung- Ủy viên  Ban Chấp hành Đoàn

5- Đồng chí Bùi Thị Bích Nguyệt- Ủy viên  Ban Chấp hành Đoàn

6- Đồng chí Văn Bá Sơn- Ủy viên  Ban Chấp hành Đoàn

7- Đồng chí Nguyễn Đức Tân- Ủy viên  Ban Chấp hành Đoàn

8- Đồng chí Trần Văn Thọ- Ủy viên  Ban Chấp hành Đoàn

9- Đồng chí Lê Cao Bảo Trung- Ủy viên  Ban Chấp hành Đoàn.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cục Quản trị T - 26, nhiệm kỳ 2017-2019

7. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty An Phú, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Đoàn cơ sở Công ty An Phú, lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019 được tổ chức ngày 21/5/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội và phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra các chức danh cụ thể như sau:

1- Đồng chí Mai Thị Ngọc Huyền- Bí thư Ban Chấp hành Đoàn

2- Đồng chí Lê An- Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn

3- Đồng chí Phạm Cảnh Duyên Anh- Ủy viên  Ban Chấp hành Đoàn

4- Đồng chí Nguyễn Đức Cường- Ủy viên  Ban Chấp hành Đoàn

5- Đồng chí Phạm Thị Hương- Ủy viên  Ban Chấp hành Đoàn.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty An Phú nhiệm kỳ 2017-2019

8. Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở T-78, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Chi đoàn cơ sở T-78, lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019 được tổ chức ngày 26/4/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội và phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra các chức danh cụ thể như sau:

1- Đồng chí Nguyễn Viết Cường- Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

2- Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng- Phó Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

3- Đồng chí Phan Thị Mỹ Phương- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn

4- Đồng chí Hồ Ngọc Khương- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn

5- Đồng chí Vũ Duy Tiến- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn.

Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở T-78 nhiệm kỳ 2017-2019

9. Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Cục Lưu trữ, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Chi đoàn cơ sở Cục Lưu trữ, nhiệm kỳ 2017-2019 được tổ chức ngày 29/5/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Tại Đại hội và phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra các chức danh cụ thể như sau:

1- Đồng chí Vũ Thị Vân- Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

2- Đồng chí Phan Thị Hải- Phó Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

3- Đồng chí Đặng Thị Ngọc- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn

4- Đồng chí Phạm Hồng Thanh- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn

5- Đồng chí Lương Xuân Thắng-Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn.

Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Cục Lưu trữ nhiệm kỳ 2017-2019

10. Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Văn phòng Hội đồng lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Chi đoàn cơ sở Văn phòng Hội đồng lý luận Trung ương, lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019 được tổ chức ngày 31/5/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Tại Đại hội và phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra các chức danh cụ thể như sau:

1- Đồng chí Nguyễn Anh Tú- Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

2- Đồng chí Phạm Thị Huyền- Phó Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

3- Đồng chí Nguyễn Gia Đức- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn.

Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Văn phòng Hội đồng lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2017-2019

11. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty In Tiến Bộ, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Đoàn cơ sở Công ty In Tiến Bộ, nhiệm kỳ 2017-2019 được tổ chức ngày 31/5/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Tại Đại hội và phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra các chức danh cụ thể như sau:

1- Đồng chí Đặng Xuân Trường- Bí thư Ban Chấp hành Đoàn

2- Đồng chí Hoàng Duy Quân- Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn

3- Đồng chí Đặng Thu Dân- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

4- Đồng chí Nguyễn Nhật Hoa- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

5- Đồng chí Vũ Mạnh Hoàng- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

6- Đồng chí Nguyễn Văn Tạo- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn

7- Đồng chí Lê Thị Thu- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty In Tiến Bộ nhiệm kỳ 2017-2019

12. Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Công ty Hồ Tây, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Chi đoàn cơ sở Công ty Hồ Tây, lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019 được tổ chức ngày 02/6/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Tại Đại hội và phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra các chức danh cụ thể như sau:

1- Đồng chí Trần Tuấn Anh- Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

2- Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu- Phó Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn

3- Đồng chí Ngô Lâm Tùng- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn.

Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Công ty Hồ Tây, nhiệm kỳ 2017-2019

Ban Biên tập Website Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng