Kế hoạch tháng thanh niên năm 2018

Ngày 01 tháng 03 năm 2018 Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã chính thức ban hành kế hoạch tháng thanh niên năm 2018 với chủ đề: “Tuổi trẻ Văn phòng Trung ương Đảng sáng tạo dựng xây đất nước” .

Theo đó tháng Thanh niên năm 2018 sẽ được tổ chức theo hướng có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, không phô trương, hình thức; với mục đích khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022. Sau đây là toàn văn nội dung kế hoạch :

KẾ HOẠCH 

Tháng Thanh niên năm 2018 

Thực hiện Kế hoạch số 05 KH/ĐTNK-PTTN, ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); Căn cứ chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên năm 2018; kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); với Chủ đề: “Tuổi trẻ Văn phòng Trung ương Đảng sáng tạo dựng xây đất nước bao gồm các nội dung sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đoàn tại cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Văn phòng Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng đoàn viên.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, hoàn thành nhiệm vụ môn cơ quan, đơn vị; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

- Tạo được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ.

2. Yêu cầu

Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018 triển khai có chiều sâu, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; đẩy mạnh các hoạt động tại cơ sở. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; tuyên truyền về Tháng Thanh niên 2018; tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên về nghị quyết Đại hội Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. 

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018). Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. 

3.Tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia xây dựng văn minh công sở; tổ chức các hoạt động xây dựng cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp, văn minh, chuyên nghiệp, ý thức văn hóa tham gia giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông..    

4. Tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới: tham gia xây dựng, sửa chữa đường giao thông, cầu giao thông và các kết cấu hạ tầng nông thôn; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước; tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” tham gia trồng cây, trồng rừng.... 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG LỚN QUY MÔ CẤP ĐOÀN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TRONG THÁNG THANH NIÊN 2018

 1. Tổ chức kỷ niệm niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) trao tặng kỷ niệm chương Vì Thế hệ trẻ đợt 26/3; Phát động Cuộc thi Sáng tại trẻ lần thứ III trong Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” 

2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2018 với nhiều nội dung thiết thực, kết hợp với tuyên truyền về Tháng Thanh niên 2018; tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên về nghị quyết Đại hội Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. 

3. Tổ chức hoạt động tình nguyện Tháng Thanh niên kết hợp với hành trình giáo dục truyền thống lịch sử: Tổ chức hoạt động tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng, hỗ trợ nhân dân tỉnh vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn đồng thời kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử cho đoàn viên thanh niên. 

4. Tham gia các hoạt động của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức trong Tháng Thanh niên 2018. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Văn phòng Trung ương 

- Ban Tuyên giáo: Là đơn vị tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương chỉ đạo triển khai kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động Tháng Thanh niên 2018 trên Website Đoàn Văn phòng Trung ương. 

- Ban Phong trào: Chủ trì tham mưu, chỉ đạo triển khai một số hoạt động quy mô cấp Đoàn Văn phòng Trung ương trong Tháng Thanh niên 2018. 

- Ban Tổ chức - Kiểm tra: Phối hợp với Ban Phong trào tổ chức và đôn đốc triển khai thực hiện một số hoạt động cấp Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng trong Tháng Thanh niên 2018. 

- Văn phòng Đoàn: Phối hợp với các ban, các cơ sở đoàn và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện các hoạt động cấp Đoàn Văn phòng Trung ương. 

2. Các cơ sở đoàn trực thuộc 

- Xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018 tại cơ sở đoàn. 

- Tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động do Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức. 

- Báo cáo tổng kết hoạt động Tháng thanh niên 2018 gửi về Đoàn Văn phòng Trung ương qua Văn phòng Đoàn trước ngày 29/3/2018.

 


 

Tin mới

Các tin khác