Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ IV giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 16-7-2020, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cơ quan thuộc Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương dự đại hội.

Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu khai mạc đại hội_Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (giai đoạn 2020 - 2025) nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2015 - 2019), rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; đề ra phương hướng, mục tiêu tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết gương điển hình tiên tiến, tạo sức mạnh mới, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong 5 năm tới.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do Văn phòng Trung ương Đảng phát động đã được sự hưởng ứng và tích cực tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn cơ quan; làm nên thành tích đáng trân trọng. Phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực, sâu rộng, các hoạt động ngày càng thực chất, toàn diện và hiệu quả hơn, trở thành nguồn động viên, cổ vũ khích lệ lớn; là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua phong trào thi đua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng trưởng thành hơn, vững vàng, bản lĩnh hơn cả về tư tưởng và chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp nối, phát huy truyền thống trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc, nỗ lực làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt; góp phần thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, điều lệ, nguyên tắc, chương trình, quy chế hoạt động và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng Trung ương Đảng vẫn còn những mặt hạn chế, như phong trào chưa tạo được chuyển biến sâu rộng đến từng đối tượng, thiếu tính liên tục, chưa gắn kết với từng nhiệm vụ chính trị cụ thể, công tác phát hiện những nhân tố là người lao động trực tiếp còn chưa nhiều, việc nhân rộng điển hình tiên tiến và áp dụng sáng kiến vào thực tiễn còn hạn chế.

Thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, coi phong trào thi đua là động lực to lớn động viên cán bộ, công chức và người lao động phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Bảo đảm thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến - là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua.

Phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo đại hội_Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá, các phong trào thi đua yêu nước tại Văn phòng Trung ương Đảng trong những năm qua đã diễn ra sôi nổi, liên tục, có sức lan tỏa lớn, thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tô thắm thêm truyền thống: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác”. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Từ các phong trào thi đua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, được biểu dương, khen thưởng.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Trung ương Đảng thời gian qua; chúc mừng 32 tập thể và 50 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Văn phòng Trung ương được tôn vinh trong đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị thời gian tới, Văn phòng Trung ương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác này. “Phải quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành liên tục, thường xuyên” và “Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hằng ngày. Thật ra, công việc hằng ngày chính là nền tảng thi đua”. Mỗi đơn vị và từng cá nhân trong cơ quan tích cực, tự giác tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên phải tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua”, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Nêu rõ các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh các cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan, đơn vị mình. Từ nay đến cuối năm, tiếp tục tập trung tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các phong trào thi đua phải gắn với nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nền tảng, tạo động lực để “nâng tầm” các phong trào thi đua của cơ quan tham mưu gần gũi nhất của cơ quan lãnh đạo Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, công tác thi đua, khen thưởng cần được tổ chức phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc, nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Trung ương. Phong trào thi đua phải có nội dung cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở. Có kế hoạch tổ chức cụ thể, không phô trương, hình thức; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua, cả về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức, tạo động lực, sức hấp dẫn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc đánh giá kết quả các phong trào thi đua và lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cần được tiến hành kịp thời, thực chất, đúng người, đúng việc, tránh hình thức, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng. Mỗi tập thể, cá nhân được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng phải thực sự là tấm gương tiêu biểu, để mọi người học tập, noi theo, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực; đồng thời thường xuyên quan tâm xây dựng, phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, phổ biến, trao đổi những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị; tăng cường khen đột xuất; tránh tình trạng khen thưởng theo kiểu “khen từ trên xuống”, chỉ tập trung vào người có chức vụ.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trần Đình Hường, hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng_Ảnh: TTXVN

Tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trần Đình Hường, hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng. Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng công bố Quyết định công nhận, tôn vinh điển hình tiên tiến Văn phòng Trung ương Đảng cho 32 tập thể và 50 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; quyết định tặng bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho 25 tập thể và 42 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên trao tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

 Nguyễn Quang Huy (sưu tầm)