Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Ngày 23/7, Ban Thường vụ Đoàn văn phòng trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7” kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021). Dưới đây là toàn văn Kế hoạch.

 Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử, ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7”, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CU

- Thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, "Đn ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ Văn phòng Trung ương Đảng đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ Văn phòng Trung ương Đảng trong giai đoạn hiện nay.

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ, chăm sóc người có công.

- Biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng.

- Cuộc thi được tổ chức khoa học, thiết thực, tiết kiệm, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

II- NỘI DUNG, TH LỆ      

1. Đối tượng dự thi

Các Tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng.

2. Nội dung cuộc thi

- Lịch sử, ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sỹ, truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa – ung nước nhớ nguồn” gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

- Những công lao và sự hy sinh anh dũng, các chiến công của các anh hùng, liệt sỹ, lực lượng Thanh niên xung phong, thương bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ trong và ngoài nước, người có công với cách mạng đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải trong các cuộc kháng chiến cứu nước. Những tm gương Anh hùng liệt sỹ trẻ tuổi đã hy sinh anh dũng trong sự nghiệp giải phóng dân tc, thng nht đt nước và những gương liệt sỹ đã hy sinh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới.

- Những tm gương v sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sng của thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng; những tm gương tiêu biu có nhiều đóng góp trong thực hiện công tác chính sách, chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ người có công...

3. Hình thức, yêu cầu

- Bài viết theo thể loại văn xuôi, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, được viết tay hoặc đánh máy, có thể minh họa bằng tranh, ảnh.. .cho bài viết thêm sinh động.

- Độ dài bài viết tối đa 4000 từ, không được viết tắt hoặc sử dụng những ký tự đặc biệt.

- Bài viết trên khổ giấy A4; font chữ Times New Roman; cỡ chữ 14; cách dòng l,5cm; cách lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới l,5cm. Phía trên tiêu đề bài viết ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại…

- Bài dự thi phải là bài viết mới, không được sao chép dưới mọi hình thức và chưa đăng ở bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào. Cá nhân dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của tác phẩm.

- Nội dung bài viết thể hiện được mục đích, ý nhĩa của cuộc thi: ngôn từ trong sáng, không vi phạm thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.

4. Số lượng bài dự thi và thi hạn gửi bài dự thi

- Mỗi Chi đoàn cơ sở có ít nhất 01 bài dự thi

- Mỗi Đoàn cơ sở có ít nhất 02 bài dự thi.

- Không hạn chế số lượng bài dự thi của cá nhân là đoàn viên thanh niên không đại diện tập thể cơ sở đoàn.

- Bài dự thi gửi về Văn phòng Đoàn trước ngày 30/9/2021.

5. Giải thưởng

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn các bài thi xuất sắc để trao giải, cơ cấu, số lượng giải thưởng cụ thể sẽ được thông báo sau.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng

- Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng.

- Giao Ban Tuyên giáo tham mưu, giúp Ban Tổ chức cuộc thi theo dõi tiến độ dự thi và tuyên truyền trên Website Đoàn Thanh niên về cuộc thi;

- Văn phòng Đoàn nhận bài dự thi từ các cơ sở đoàn trực thuộc.

- Tổ chức tổng kết cuộc thi vào giữa tháng 10/2021.

2. Các cơ sở đoàn trực thuộc

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ sở đoàn trực thuộc phổ biến, động viên đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi.

ĐOÀN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Các tin khác