Lễ báo công dâng Bác

Tại Quảng trường Ba Đình, Đoàn Văn phòng Trung ương tham gia Lễ báo công dâng Bác. Sau đó Đoàn đã vào viếng Lăng và thăm khu di tích Bác Hồ. Hoạt động này do Đoàn Khối các cơ quan chủ trì.