Đoàn thanh niên VPTW triển khai chương trình hoạt động năm thanh niên 2011

 Ngay sau khi tham gia phục vụ thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã triển khai chương trình hoạt động và những công tác trọng tâm trong Năm Thanh niên 2011 (Chương trình số 04 - CTr/ĐTN, ngày 15/1/2011 và Kế hoạch 21 KH/ĐTN, ngày 06/6/2011)

 Với tư tưởng chỉ đạo là “Tổ chức triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Năm Thanh niên 2011”, hoạt động của Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng năm 2011 tập trung vào việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đại hội đảng các cấp; sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác; tiếp tục triển khai hai phong trào lớn “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” phù hợp với đặc điểm của Cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Đoàn; chuẩn bị tổ chức đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Văn phòng Trung ương lần thứ II…

 Sáu chỉ tiêu phấn đấu được nêu lên gồm: 100% các cấp bộ đoàn trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đại hội đảng bộ các cấp; 100% tổ chức đoàn có công trình, phần việc thanh niên; 100% đoàn viên thanh niên có hành động thiết thực bảo vệ môi trường; khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 100 người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; khởi công xây dựng mới 01 nhà nhân ái; giới thiệu 40 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

 Các hoạt động lớn ở cấp Đoàn Văn phòng Trung ương được xác định cụ thể là:

- Tháng 01: Phát động và tích cực triển khai đợt thi đua cao điểm phục vụ Đại hội.

- Tháng 02: Tổ chức tuyên truyền Năm Thanh niên.

- Tháng 3: Tổ chức mittinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn và giao lưu với cựu cán bộ Đoàn; chấm chung khảo và tổng kết cuộc thi Sáng tạo trẻ lần 2; tổ chức hoạt động tình nguyện tại tỉnh Sơn La và ngày hội “ Thanh niên khoẻ”.

- Tháng 4: Xây dựng kế hoạch Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2011.

- Tháng 5: Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “ Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; triển khai đề án xây dựng phần mềm quản lý Đoàn viên.

- Tháng 6: Xây dựng bản tin Thanh niên và ưebsite thử nghiệm của Đoàn Văn phòng Trung ương.

- Tháng 7: Xây dựng Đề án về công tác thanh niên

- Tháng 8: Tổ chức hoạt động tình nguyện hè.

- Tháng 9: Tập huấn công tác Đoàn tại Lăng Cô.

- Tháng 10: Ban hành kế hoạch và triển khai xây dựng kỷ yếu về hoạt động của Đoàn Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2007 - 2012.

- Tháng 11: Xây dựng kế hoạch triển khai đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Văn Phòng Trung ương nhiệm kỳ 2012- 2017.

- Tháng 12: Tổng kết công tác và thi đua khen thưởng cuối năm.

Đỗ Quốc Toán

Phó Bí thư thường trực Đoàn

                                                                                                                                                     Văn phòng Trung ương Đảng

“Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

 (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trang 242-243, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2011)