Sinh hoạt chuyên đề "Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp"

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Hành chính - Tổng hợp về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 01/12/2012 tại Phòng họp Vụ Hành chính - Cơ yếu, Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp". Đến dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Vụ trưởng Vụ Hành chính - Cơ yếu cùng toàn thể đảng viên và quần chúng trong Vụ.

Chủ trì buổi sinh hoạt, đồng chí Đinh Văn Đường, Bí thư Chi bộ đã định hướng và nêu ra những nội dung cần thảo luận bám sát thực tiễn với tình hình trong Vụ.

Không khí thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến thảo luận thẳng thắn, đánh giá đúng thực tế và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với từng cán bộ, đảng viên trong Vụ.

Buổi sinh hoạt đạt chất lượng tốt với 12 ý kiến phát biểu và nhiều ý kiến thảo luận, góp ý, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau :

- Cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo của đơn vị.

- Thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Để làm tốt công việc chuyên môn gắn với tấm gương của Bác thì điều cần thiết của mỗi cán bộ đó là phải thực sự tâm huyết, hết lòng với công việc của mình.

- Làm tốt hơn nữa trong việc giao tiếp, ứng xử hàng ngày trong cơ quan.

- Tiếp tục học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt để phục vụ tốt hơn trong việc tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục phát huy đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công việc.

- Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hành tiết kiệm chống lãng phí và gương mẫu thực hiện văn hoá nơi công sở.

- Giữ vững nguyên tắc làm việc cũng như bảo vệ bí mật của Đảng, v.v...

Một số giải pháp đề ra trong thời gian tới :

Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng".

Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. "Thật sự" nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng - đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải : "Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc"; đó là "tiêu chuẩn số một của người cách mạng". "Thấm nhuần" đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn "… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải "thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư".

Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như : "Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân".

Thứ ba, "phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự "là đạo đức, là văn minh", mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là "gốc". Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ : "Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau". Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề


Nguyễn Minh Hiệp