Văn phòng Trung ương Đảng: Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Trung ương

Ngày 9/1, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2013 tại 3 điểm cầu Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh- Đà Nẵng. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương

Năm 2012, Văn phòng Trung ương Đảng đã tập trung chỉ đạo, chủ động xây dựng sát và linh hoạt chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn phòng tổ chức việc nghiên cứu, chủ trì, thẩm định nhiều đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chuẩn bị nội dung và chuẩn bị tốt việc kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, theo dõi địa phương và các bộ ngành Trung ương đã có sự cải tiến, nâng cao hơn về chất lượng. Công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác hậu cần phục vụ Trung ương, các ban đảng Trung ương được đảm bảo.

Năm 2013, cùng với việc tái lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương theo Quyết định của Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn bộ máy của cơ quan. Văn phòng Trung ương Đảng tập trung chuẩn bị tốt chương trình làm việc năm 2013, chương trình làm việc hằng tuần, tháng, quý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu, đề xuất kịp thời, lựa chọn chính xác những vấn đề cần đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quang cảnh Hội nghị

Văn phòng tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương xây dựng chương trình, chuẩn bị tốt các nội dung và tham gia chuẩn bị tốt các Hội nghị Trung ương 7 và 8 (khóa XI), các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập, các cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư…

Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thành, nâng cao chất lượng thẩm định các đề án, báo cáo chủ trì và được giao; chủ động đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chủ trì đảm bảo về tiến độ, chất lượng đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chương trình làm việc. Trọng tâm là việc tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XI), Chỉ thị của Ban Bí thư về lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992…Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị nội dung làm việc của Bộ Chính trị với một số địa phương, theo dõi và phản ánh kịp thời tình hình các cấp ủy địa phương, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được năm 2012. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2013 của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Văn phòng Trung ương Đảng và các ban Đảng Trung ương với tư cách là cơ quan tham mưu, cần cố gắng nỗ lực, năng động, sáng tạo hơn trong công tác để giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo việc thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) về xây dựng Đảng.

Trong công tác tham mưu, xây dựng chương trình làm việc năm 2013 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, để hoàn thiện chương trình, sớm ban hành, triển khai thực hiện. Văn phòng cần làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình làm việc nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng cần quán triệt xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; chủ động phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong việc chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức cán bộ của một số vụ chức năng thuộc Văn phòng Trung ương Đảng về Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; bảo đảm những điều kiện làm việc để hai cơ quan này sớm đi vào hoạt động. Văn phòng khẩn trương xây dựng Đề án về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng sau khi chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, cán bộ về Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định để triển khai thực hiện.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý trong điều kiện có biến động về tổ chức và cán bộ, những khối lượng công việc thuộc về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng vẫn rất lớn, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Văn phòng cần làm tốt công tác nghiên cứu, nắm tình hình để tham mưu tốt hơn trong xây dựng chương trình, tổ chức làm việc khoa học, hợp lý, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo của Đảng. Văn phòng làm tốt việc theo dõi nắm tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các cấp, các ngành để phản ánh, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Văn phòng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, biên tập văn bản, công tác văn thư lưu trữ, tiếp dân và công nghệ thông tin; bảo đảm tốt điều kiện làm việc cho các cơ quan lãnh đạo của Đảng và các ban đảng ở Trung ương

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh và lãnh đạo Văn phòng Trung ương trao Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua, Bằng khen của Văn phòng Trung ương tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực VPTW trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Theo TTXVN. Ảnh: Việt Dũng.