Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy

Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy được tổ chức tại Thành phố Vũng Tàu từ ngày 06 đến 07 tháng 11 năm 2013. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các cơ quan, ban, ngành của Trung ương, các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo và chuyên viên văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

hncvp

Đ/c Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương tặng Cờ thi đua của Chánh Văn phòng Trung ưong Đảng cho các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã có nhiều thành thích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2012-2013

Trong hơn 2 năm qua, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo tập trung tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và các tỉnh uỷ, thành uỷ, hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2015; tham mưu góp phần tổ chức thực hiện tốt nhiều sự kiện trọng đại của Đảng và của đất nước : Tổng kết việc thi hành và sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; lãnh đạo, chỉ đạo kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay"; tổ chức chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với nhiều bộ, ngành, địa phương… Bên cạnh những thành tích đạt được, trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trong đó chú trọng đến việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, đòi hỏi phải tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2010 - 2015.

                                                                                                                                             Thùy Ly