Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Trung ương Đảng

Sáng 03/01/2014, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Căn cứ chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Văn phòng Trung ương đã chủ động và thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng chương trình làm việc năm, chương trình làm việc hàng quý, hàng tháng, hàng tuần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các công việc theo chương trình đề ra, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết các vấn đề đột xuất, phát sinh trong năm 2013. Công tác thẩm định, xây dựng các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được chú trọng, có sự điều chỉnh theo chức năng, nhiệm vụ mới. Các đơn vị chức năng luôn bám sát định hướng và sự chỉ đạo của Trung ương, bám sát địa bàn, kịp thời thông tin, báo cáo với lãnh đạo về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại các địa phương. Công tác theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các bộ, ban, ngành, đoàn thể được duy trì thường xuyên, kịp thời báo cáo những vấn đề phức tạp, vụ việc quan trọng, nhạy cảm. Văn phòng Trung ương chú trọng cải tiến và nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin phục vụ các đồng chí lãnh đạo, cung cấp kịp thời thông tin cho các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 - năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và bắt đầu triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng. Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Văn phòng Trung ương tham mưu, đề xuất kịp thời, lựa chọn chính xác những vấn đề cần đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2014, trên cơ sở đó xây dựng chương trình làm việc hàng tuần, hàng tháng, hàng quý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn phòng Trung ương tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương xây dựng chương trình, chuẩn bị tốt các nội dung và tham gia phục vụ các Hội nghị lần thứ 9, 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập, các cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư...

Văn phòng Trung ương tham gia các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng; nâng cao chất lượng thẩm định các đề án, báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chủ trì bảo đảm về tiến độ, chất lượng đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình làm việc năm 2014 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn phòng Trung ương chuẩn bị nội dung làm việc của Bộ Chính trị với một số địa phương; theo dõi sát và phản ánh kịp thời tình hình các cấp ủy địa phương, các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, trọng tâm là việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Văn phòng Trung ương thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo về an ninh trật tự, công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư theo đúng thẩm quyền và quy định. Văn phòng Trung ương làm tốt công tác định hướng thông tin; nâng cao chất lượng thông tin tổng hợp, trong đó bảo đảm tính chính xác, kịp thời, tăng cường chất lượng của các sản phẩm thông tin, các báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về kinh tế - xã hội, về an ninh, quốc phòng, đối ngoại, phục vụ lãnh đạo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Nguồn: TTXVN

(Ảnh:Hoàng Thế Cường)