Văn phòng Trung ương Đảng thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc

 

     Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan của Đảng, có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thường xuyên tổ chức, phát động các phòng trào thi đua yêu nước góp phần động viên công chức, viên chức và người động trong cơ quan ra sức hoàn thành suất xắc các nhiệm vụ được giao. Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), Văn phòng Trung ương Đảng đã phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) gắn với triển khai phong trào thi đua năm 2018 của cơ quan và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. 

 

     Ngày 25/5/2018, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức chương trình gặp mặt, trao thưởng cho các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Buổi gặp mặt, trao thưởng được tổ chức tại Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội do đồng chí Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan làm Trưởng đoàn. Thành phần tham dự gồm các đại biểu thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, các điển hình tiên tiến Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

Ảnh đồng chí Hoàng Công Hoàn phát biểu tại buổi gặp mặt, trao thưởng

     Tại Khu Di tích lịch sử K9, Đoàn đại biểu đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta. Nhà văn hoá kiệt xuất, Nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người Anh hùng giải phóng dân tộc đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hoà bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Báo công với Bác về những kết quả công tác Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong những năm qua và hứa với Bác sẽ tiếp tục làm tốt công tác thi đua, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

     Trong buổi gặp mặt, trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng Ban quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu lịch sử hình thành Khu di tích lịch sử K9, tặng Huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các thành viên trong đoàn. Tiếp theo, GS.TS Nhà giáo ưu tú Mạch Quang Thắng, giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chuyện chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác thi đua, khen thưởng và điển hình tiên tiến". Bài nói chuyện cung cấp thông tin về tình hình của đất nước từ khi giành độc lập 02/9/1945 đến năm 1950 với vô vàn khó khăn, các nước chưa công nhận nền độc lập của dân tộc ta, ngân khố của Chính phủ chỉ có hơn một triệu đồng Đông Dương, đa phần bị rách nát không thể lưu thông, 95% dân số mù chữ. Trong bối cảnh đó, từng người dân Việt Nam phải nỗ lực đóng góp sức lực của mình cùng đất nước vượt qua khó khăn và ngày 11/6/1948 Bác Hồ đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Theo Bác, yêu nước thì phải thi đua vì thi đua là bằng chứng cho tinh thần yêu nước của mỗi người, là điều kiện tốt nhất để mỗi người đóng góp sức mình làm cho đất nước hoà bình, độc lập, thống nhất, giàu mạnh, văn minh. Để giải thích cho luận điểm “thi đua là yêu nước”, Người chỉ rõ: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Các chiến sĩ thi đua đều tăng năng suất từ gấp rưỡi trở lên. Nếu ta cứ tính đổ đồng mỗi chiến sĩ đều tăng năng suất gấp đôi, nếu tất cả những người lao động nước ta - bộ đội, công, nông, lao động trí óc - đều thi đua và đều tăng năng suất gấp đôi, thì kết quả sẽ thế nào? Kết quả là lực lượng của ta về mọi mặt đều tăng gấp đôi. Ta sẽ diệt giặc gấp đôi, thắng lợi gấp đôi. Kết quả là kháng chiến sẽ thắng lợi gấp đôi, kiến quốc sẽ thành công gấp đôi. Kết quả là dân giàu nước mạnh”. Giáo sư Mạch Quang Thắng cũng nói rõ về vai trò, sự cần thiết của phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm trong gia đoạn trước đây và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Có thể nói, việc đề ra và phát động các phong trào thi đua luôn xuất phát, gắn liền với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, cụ thể hoá nội dung thi đua trong từng phạm vi, lĩnh vực cụ thể phù hợp với các cơ quan, tổ chức và phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các anh hùng, chiến sĩ thi đua, tạo sức lan toả rộng lớn trong toàn xã hội. Mọi người tham gia thi đua cần: "Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều" để góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

     Tiếp theo chương trình, đồng chí Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng cơ quan đã chúc mừng và trao tặng Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho 12 cá nhân điển hình tiến tiến; phát biểu bày tỏ sự xúc động khi được thăm Khu Di tích lịch sử K9, nơi mà tháng 5 năm 1957, Bác Hồ đã chọn làm khu căn cứ của Trung ương, trong những năm 1960 – 1969 tại nơi đây Bác và các đồng chí trong Bộ Chính trị đã họp bàn, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và trong 6 năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, thi hài Bác được giữ gìn bảo quản tại đây ba lần với tổng thời gian là 4 năm 4 tháng 19 ngày, hồi tưởng về Bác Hồ khi được tặng Huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghe nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác thi đua, khen thưởng và điển hình tiên tiến. 

     Chương trình gặp mặt, trao thưởng cho các điển hình tiên tiến tại Khu Di tích K9 đã góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, của các phong trào thi đua yêu nước, làm lan toả các gương điển hình tiên tiến trong toàn cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Trung ương Đảng.

Đào Văn Thành-Trung tâm Công nghệ thông tin

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn tại Khu Di tích lịch sử K9