Khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”

Sáng ngày 07/06/2018, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm:  “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”. Đây là hoạt động thiết thực, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Phùng Huy Cẩn – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm được bố cục thành 3 phần, gồm: Thi đua kháng chiến và kiến quốc (1945-1954); Thi đua xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975); Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh (từ năm 1975 đến nay).

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật triển lãm giới thiệu vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục toàn đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Các phong trào thi đua sôi nổi đang hàng ngày cổ vũ, khơi dậy, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân trước vận mệnh của đất nước, cùng chung sức vượt mọi khó khăn, đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành hiện thực trong thời kỳ hội nhập và phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Triển lãm trưng bày đến hết tháng 9 năm 2018.

           Một số hình ảnh khai mạc triển lãm:

Phòng Khai thác , Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng


Tin mới

Các tin khác