Làm tốt hơn vai trò tham mưu cho Trung ương Đảng

Sáng ngày 17/1, phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương cơ quan này, trong năm qua, đã làm tốt vai trò chủ trì tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các hội nghị Trung ương.
Đồng chí lưu ý, Văn phòng Trung ương cần tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực công tác giúp cho cơ quan lãnh đạo đầu não nắm bắt tình hình trong Đảng và trong nhân dân. Cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt Chương trình làm việc năm 2019, 2020, giải quyết, xử lý kịp thời công việc hàng ngày của Đảng, phục vụ tốt các hội nghị và công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

(VTV)