Triển khai công tác phối hợp giữa 4 Văn phòng Trung ương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong năm 2018, 4 Văn phòng đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, phục vụ các cơ quan của Đảng, Nhà nước; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng; đổi mới trong xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế…
Năm 2019, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, 4 Văn phòng cần bám sát tình hình thực tiễn, tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, nhất là đối với những vấn đề có tính chiến lược, đột xuất, giúp các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, điều hành khoa học và hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.
Cùng với đó, 4 Văn phòng cần phối hợp phục vụ tổng kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp để xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Chủ tịch Quốc hội nêu yêu cầu 4 Văn phòng cần phối hợp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ từng cơ quan, cũng như trong công tác phối hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của các cơ quan và trong công tác phối hợp giữa 4 Văn phòng. Trước mắt, cần phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng quốc hội điện tử và chính phủ điện tử bảo đảm sự chia sẻ thông tin kịp thời giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước.
Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bốn Văn phòng cũng cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, nỗ lực rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nắm chắc lý luận và thực tiễn để hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

(HNM)