Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và 198 đại biểu đại diện cho 1.299 đảng viên của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng.

Ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong bối cảnh tình hình chung có nhiều khó khăn, thách thức, tổ chức bộ máy cơ quan và tổ chức đảng trực thuộc có nhiều thay đổi, nhân sự lãnh đạo Đảng ủy kiện toàn mới, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể đoàn kết, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giải quyết công việc hằng ngày của Đảng và những vấn đề đột xuất, phát sinh; phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng.

Những năm qua, Văn phòng Trung ương đã hoàn thành tốt công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức phục vụ chu đáo các hội nghị Trung ương, các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập; nhất là hoàn thành tốt việc thực hiện phục vụ Đại hội XII của Đảng, các Hội nghị Trung ương khóa XI, XII và chuẩn bị Đại hội XII của Đảng sắp tới. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng.

Công tác biên tập văn bản có tiến bộ hơn, bảo đảm chính xác, kịp thời. Trung tâm thông tin phục vụ lãnh đạo có nhiều thông tin chất lượng, phản ánh kịp thời tình hình các địa phương, đơn vị trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Văn phòng Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản của Đảng; bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng, các cơ quan đảng ở Trung ương và các đồng chí lãnh đạo của Đảng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng xác định phương hướng chung là: “Tiếp tục phát huy truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm chính trị trong tình hình mới”.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và chúc mừng thành tích mà Đảng bộ Văn phòng Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tổ chức bộ máy, cán bộ của Văn phòng Trung ương Đảng có sự thay đổi; khối lượng công việc nhiều hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi cao về chất lượng và tiến độ thực hiện..., nhưng với sự nỗ lực của toàn thể đảng viên, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất cao giữa Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan, Đảng bộ Văn phòng Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, tình hình trong nước, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới nhiều hoạt động của đất nước, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Trưng ương cần nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm, phát huy truyền thống, những thành tích đã đạt được, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, Đảng bộ phải phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, chỉ đạo các đoàn thể xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có môi trường thuận lợi để cống hiến, trưởng thành. Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến khó lường, Văn phòng Trung ương Đảng phải nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư giải quyết các vấn đề phát sinh. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong các cấp ủy và chính quyền về công tác tổ chức, cán bộ; phải sớm củng cố đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu, theo dõi địa phương, ban, ngành, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời có giải pháp đối với những vấn đề mới phát sinh; quan tâm xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cơ quan; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy trí tuệ của đảng viên trong thảo luận, quyết định những vấn đề chung.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 24 đồng chí; đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 5 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.