Văn phòng Trung ương Đảng - Một thời để nhớ

Tôi viết bài này như một tiếng lòng rung lên khi mái tóc đã pha sương của một đời công chức làm việc 30 năm ở Văn phòng Trung ương Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng - một thời để nhớ - niềm kiêu hãnh của bao thế hệ cán bộ cách mạng trọn lòng đi theo Đảng.