Trung thành, đoàn kết và thực hành tiết kiệm ở Đảng bộ Hành chính - Tổng hợp

Ngày 24-01-2013, Đảng uỷ VPTW có tổ chức Hội thảo "Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp" với nhiều tham luận, ý kiến thảo luận thiết thực, tâm huyết. Sau đây chúng tôi xin trích đăng bài tham luận "Trung thành, đoàn kết và thực hành tiết kiệm ở Đảng bộ Hành chính - Tổng hợp" do đ/c Thân Đức Hưởng, Uỷ viên BTV Đảng uỷ Hành chính -Tổng hợp trình bày tại Hội thảo.

Một buổi thảo luận tại Đảng bộ Hành chính - Tổng hợp

Đảng bộ Hành chính - Tổng hợp là đảng bộ cơ sở, không có chính quyền cùng cấp. Trong đó có nhiều đồng chí là lãnh đạo cấp cao của Đảng, giữ vai trò quan trọng trong công tác tham mưu phục vụ Trung ương.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Hành chính - Tổng hợp có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiều đồng chí trưởng thành qua các vị trí công tác khác nhau từ địa phương, cơ sở. Sự trưởng thành đến hôm nay chính là kết quả của quá trình phấn đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại từ rất sớm và liên tục được nâng cao, mở rộng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi người. Theo thời gian, yêu cầu nhận thức ngày càng cao hơn, đồng thời trọng trách, nhiệm vụ được giao cũng ngày càng lớn hơn, đòi hỏi mỗi người cần phải tiếp tục học tập, nhận thức tư tưởng và lời dạy của Bác. Việc học tập và làm theo những nội dung về tấm gương đạo đức của Bác đã được tiếp cận là không hề dễ dàng, thì việc học tập và làm theo những điều dạy bảo của Bác được tiếp cận sau đó càng đòi hỏi sự quyết tâm lớn hơn. Để thực hiện tốt, mỗi người phải luôn nêu cao sự gương mẫu, tự giác học tập và trau dồi đạo đức; học tập lẫn nhau về những việc tốt và gương người tốt, cùng nhau trao đổi thảo luận trong chi bộ để tập trung vào những nội dung trọng tâm, sát với nhiệm vụ chính trị được giao và phù hợp điều kiện đặc thù của mỗi đơn vị, cá nhân.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là di sản hết sức quý báu. Đó là sự hội tụ, kết tinh trí tuệ của nhân loại, từ cổ trí kim, từ đông sang tây, từ những nội dung ưu việt của văn hóa, đạo đức và tinh thần Việt Nam đến những tinh hoa của thế giới. Những giá trị thuần khiết, đầy tính xã hội và nhân văn đó, được Bác tiếp thu tổng hợp, phát triển, nâng lên tầm cao mới, có giá trị thiết thực cho hôm nay và mãi mãi về sau. Những lời dạy của Bác vừa có tính khái quát cao, vừa mang tính cụ thể; bao gồm nhiều nội dung, đòi hỏi người học phải học tập toàn diện và kiên trì, đồng thời tập trung vào những nội dung trọng tâm sát với vị trí công tác cũng như nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vừa qua, trong đợt sinh hoạt chuyên đề “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”, bám sát lời dạy của Bác, trên cơ sở tính chất, đặc điểm của Đảng bộ, nhất là chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; cán bộ, đảng viên các chi bộ trong Đảng bộ đã cùng bàn thảo, nghị luận kỹ lưỡng, đầy trách nhiệm và tâm huyết, nhằm xây dựng chuẩn mực đạo đức của chi bộ mình.

Với công việc ở các đơn vị có nhiều đặc điểm riêng, mỗi chi bộ đề ra những chuẩn mực đạo đức khác nhau. Kết quả tổ chức sinh hoạt, thảo luận tuy là lần đầu, nhưng các chi bộ đã bước đầu hình thành được chuẩn mực cho đơn vị mình. Các chuẩn mực có những nội dung đặc thù, nhưng đã hội tụ nhiều vào một số nội dung như: trung thành, đoàn kết và thực hành tiết kiệm. Các đảng viên trong các chi bộ đã phân tích rõ nội hàm của những nội dung này, đồng thời liên hệ vào những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày để biến những nội dung tưởng như xa vời trở thành rất sống động và không quá khó để thực hiện trong cuộc sống. Từ sự nhận thức đó đã áp dụng trong thực tiễn và quan trọng hơn là luôn phát triển phù hợp với diễn biến tình hình.

Về nhận thức:

Trung thành được hiểu:

- Là nâng cao nhận thức đúng đắn, phấn đấu theo lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt về lý tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và lề lối làm việc trong cơ quan, đơn vị.

- Là sự chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định, quy chế của cơ quan và quy định của nơi cư trú; sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của tổ chức và cấp trên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ đảng viên luôn thực hiện tốt bổn phận của mình với tinh thần làm việc mẫn cán và đầy trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong cách làm trên cơ sở luôn bảo đảm giữ vững nguyên tắc công tác.

- Là chủ động đấu tranh với mọi biểu hiện từ thiếu tinh thần trách nhiệm, thờ ơ đối với lợi ích của Nhà nước, nhân dân đến vi phạm pháp luật; là tuyên truyền, phổ biến để chủ trương, chính sách được quán triệt và thực hiện sâu rộng ngay trong cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân.

Đoàn kết là:

- Nâng cao tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, tập thể, mở rộng sự phối hợp, liên kết với các khối cơ quan nhà nước, mặt trận - đoàn thể, gần gũi với nhân dân.

- Là sự phối hợp tốt trong công tác giữa các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài cơ quan, đơn vị. Trong thực hiện mỗi công việc, sự kết hợp giữa 2 cá nhân, 2 đơn vị trở lên nếu trên tinh thần đoàn kết tốt thì sẽ tạo ra hiệu quả không phải là con số cộng đơn thuần, mà là bội số của các cá nhân, tổ chức tham gia.

- Là sự tin cậy lẫn nhau, tinh thần đồng chí cùng chung bước đường phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên.

Về thực hành tiết kiệm, hoàn thành công việc được giao với hiệu quả cao nhất, đó chính là tiết kiệm nhất.

Xác định chung, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác, chủ động thực hiện tốt từng phần việc của mình theo phân công với mục đích cuối cùng là hiệu quả công việc cao nhất; cùng với đó, còn phải luôn cải tiến quy trình công việc, phát kiến ra sáng kiến mới; đồng thời luôn quan tâm tiết kiệm thời gian, kinh phí, vật tư và trang thiết bị.

Nhận thức về tấm gương của Bác, xác định cho mình những nội dung để quán triệt thực hiện, các chi bộ còn nêu rõ những vấn đề cần tránh. Ví dụ 10 căn bệnh thường thấy như:

(1) Bệnh quan liêu.

(2) Bệnh tham lam.

(3) Bệnh lười biếng.

(4) Bệnh kiêu ngạo.

(5) Bệnh hiếu danh.

(6) Bệnh “hữu danh, vô thực”.

(7) Bệnh cận thị.

(8) Bệnh tị nạnh.

(9) Bệnh xu nịnh, a dua.

(10) Bệnh kéo bè, kéo cánh.

Học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ, cùng với việc quán triệt và nhận thức, cụ thể hóa những nội dung cần làm, những vấn đề nên tránh, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Hành chính - Tổng hợp còn xác định các biện pháp cần thiết để tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như:

- Phải giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người chính là đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, là sự thể hiện tình cảm, nguyện vọng một cách thiết thực của mỗi người đối với Bác Hồ kính yêu.

- Học tập Bác phải học suốt đời và trở thành việc làm thường xuyên, nói đi đôi với làm, học tập phải đi đôi với rèn luyện, học tập từ việc nhỏ đến việc lớn.

- Nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị của mỗi người đảng viên về kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cách mạng; mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về ý thức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân,…

- Tiếp tục nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Hành chính - Tổng hợp và các chi ủy đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho mỗi tổ chức, đơn vị là công việc rất thiết thực, đòi hỏi phải hết sức thận trọng, không nôn nóng. Đảng bộ Hành chính - Tổng hợp đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của Đảng bộ, qua Hội thảo này, rất mong được trao đổi kinh nghiệm và học hỏi thêm từ các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng để hoàn thành tốt hơn công việc của mình; góp phần giúp Đảng bộ và đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng ngày càng học tập tốt hơn và làm theo được nhiều hơn tấm gương đạo đức Bác Hồ.

BBT