Nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thanh niên là một bộ phận rất quan trọng của xã hội, giữ vị trí và vai trò hàng đầu trong dựng nước và giữ nước. C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đều coi thanh niên là một lực lượng cách mạng hùng hậu, có vai trò quan trọng trong cách mạng và xem xét vấn đề thanh niên luôn gắn bó với giai cấp công nhân và đảng tiên phong.

GS. Hoàng Chí Bảo: Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Vận dụng những lời dạy của Bác, có thể xác định những chuẩn mực chung về đạo đức nghề nghiệp, tiếp theo phải cụ thể hoá vào từng nghề cụ thể, từ lao động giản đơn tới lao động phức tạp, tới công việc lãnh đạo quản lý với trách nhiệm nặng nề do dân uỷ thác, để thực thi có kết quả những công việc được giao, những trọng trách do dân giao phó.

 

Trung thành, đoàn kết và thực hành tiết kiệm ở Đảng bộ Hành chính - Tổng hợp

Ngày 24-01-2013, Đảng uỷ VPTW có tổ chức Hội thảo "Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp" với nhiều tham luận, ý kiến thảo luận thiết thực, tâm huyết. Sau đây chúng tôi xin trích đăng bài tham luận "Trung thành, đoàn kết và thực hành tiết kiệm ở Đảng bộ Hành chính - Tổng hợp" do đ/c Thân Đức Hưởng, Uỷ viên BTV Đảng uỷ Hành chính -Tổng hợp trình bày tại Hội thảo.

Ý tưởng sáng tạo: Phần mềm hỗ trợ tổng hợp ý kiến

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng Phần mềm hỗ trợ tổng hợp ý kiến của Trung ương họp ở tổ tại các Hội nghị Trung ương của Văn phòng Trung ương:

Ý tưởng phần mềm về tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng Phần mềm công khai tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ công việc và tiến độ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh của Tổ công tác triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin Văn phòng Chính phủ.