Ý tưởng sáng tạo: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, quản lý, khai thác văn bản của Trung ương và Văn phòng Trung ương.

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng Phần mềm Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, quản lý, khai thác văn bản của Trung ương và Văn phòng Trung ương:

Ý tưởng sáng tạo: Trang thông tin Dự thảo Online Văn phòng Quốc hội

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI, nhiệm vụ đặt ra đối với DNNN là cần tiến hành tái cơ cấu trong đó trọng tâm là TĐKT và TCT nhà nước. Trong tổng thể cần thiết xác định rõ ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có sự hiện diện của doanh nghiệp nhà nước. Tiếp đó cần tái cơ cấu lại DNNN ngay trong chính bản thân mỗi doanh nghiệp.

Những vấn đề đặt ra trong tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2020

Tại Hội nghị TW3, BCH TW Đảng khóa XI, tái cơ cấu hệ thống các TCTD mà trọng tâm là hệ thống ngân hàng đã được xác định là một trong 3 nội dung chủ yếu của tái cấu trúc nền kinh tế. Nhiệm vụ cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) không phải là ý muốn chủ quan mà xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn phát triển khách quan của nền kinh tế trong giai đoạn mới và yêu cầu bức thiết trong việc khắc phục những khó khăn, yếu kém của các TCTD hiện nay.

Một số vấn đề về đầu tư trong thời gian qua

Bên cạnh những kết quả đạt được như: phân bổ kế hoạch đầu tư từng bước đổi mới, phân cấp đầu tư được tăng cường, tổ chức quản lý dự án có nhiều tiến bộ,... vẫn còn một số hạn chế, yếu kém và trong thời gian tới để tái cơ cấu đầu tư, cần có hướng sử dụng hiệu quả nguồn vốn, phân bổ hợp lý vốn đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế và nhiều biện pháp hiệu quả khác.