Những khó khăn, thách thức đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam hiện nay

Khi nhìn lại tình hình xuất nhập khẩu năm vừa qua cũng như các năm trước đây, chúng ta dễ dàng nhận thấy tồn tại nhiều bất cập xuất phát từ cả yếu tố bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế.