Những vấn đề đặt ra trong tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2020

Tại Hội nghị TW3, BCH TW Đảng khóa XI, tái cơ cấu hệ thống các TCTD mà trọng tâm là hệ thống ngân hàng đã được xác định là một trong 3 nội dung chủ yếu của tái cấu trúc nền kinh tế. Nhiệm vụ cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) không phải là ý muốn chủ quan mà xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn phát triển khách quan của nền kinh tế trong giai đoạn mới và yêu cầu bức thiết trong việc khắc phục những khó khăn, yếu kém của các TCTD hiện nay.

Một số vấn đề về đầu tư trong thời gian qua

Bên cạnh những kết quả đạt được như: phân bổ kế hoạch đầu tư từng bước đổi mới, phân cấp đầu tư được tăng cường, tổ chức quản lý dự án có nhiều tiến bộ,... vẫn còn một số hạn chế, yếu kém và trong thời gian tới để tái cơ cấu đầu tư, cần có hướng sử dụng hiệu quả nguồn vốn, phân bổ hợp lý vốn đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế và nhiều biện pháp hiệu quả khác.

Những khó khăn, thách thức đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam hiện nay

Khi nhìn lại tình hình xuất nhập khẩu năm vừa qua cũng như các năm trước đây, chúng ta dễ dàng nhận thấy tồn tại nhiều bất cập xuất phát từ cả yếu tố bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế.