Phim giới thiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phim tài liệu: Bác Hồ với thanh niên

Video tháng thanh niên 2012 (Hà Nội)