Phim giới thiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phim tư liệu giới thiệu về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Phim được Trung ương Đoàn phát hành tháng 3 năm 2011.