Phần mềm Quản lý đoàn viên Đoàn VPTW

Giao diện phần mềm trên nền Lotus Notes

Trước đây, Đoàn Văn phòng Trung ương vẫn thực hiện việc quản lý đoàn viên chỉ trên giấy tờ, bảng tính excel đơn giản và gặp rất nhiều khó khăn; một số yêu cầu về quản lý, thông tin hồ sơ đoàn viên không thực hiện được. Vì vậy cần có công cụ tốt hơn để khắc phục được các khó khăn như vậy. Đề án này triển khai xây dựng Phần mềm Quản lý đoàn viên là cần thiết để thực hiện tốt, có hiệu quả việc quản lý đoàn viên trong Đoàn Văn phòng Trung ương.

Giao diện phần mềm trên nền Web

Phần mềm đã đem lại những hiệu quả rõ ràng trong việc quản lý đoàn viên trong Đoàn Văn phòng Trung ương, công việc vốn trước đây được thực hiện thủ công và hiệu quả thấp. Các thông tin về đoàn viên như họ tên, giới tính, quê quán, tình trạng kết nạp đảng, trình độ chuyên môn, khen thưởng, kỷ luật, năng khiếu … đã có thể được theo dõi, quản lý một cách chính xác, chặt chẽ. Những số liệu tổng hợp đầy đủ về từng chi đoàn trực thuộc, các đoàn cơ sở trực thuộc và của toàn Đoàn cũng dễ dàng thống kê được qua phần mềm. Các cấp bộ đoàn có thể sử dụng chương trình để theo dõi dễ dàng, có hệ thống số liệu tổng hợp về tổ chức đoàn như: tổng số đoàn viên; số đoàn viên nam, số đoàn viên nữ; đoàn viên là cán bộ lãnh đạo, đoàn viên trong cấp ủy; chức vụ đoàn viên trong Đảng, trong đoàn; số lượng đoàn viên ứng với trình độ lý luận khác nhau; số đoàn viên chuyển đi, đến, trưởng thành đoàn…

BTGĐTN