Cá nhân

Vũ Thị Quỳnh

SBD: TS0065
Vũ Thị Quỳnh
Thông tin
Số báo danh TS0065
Họ và tên: Vũ Thị Quỳnh
Thành phố
Ảnh: 1 ảnh
Clip: 0 clips
Số lượt xem 001645

Thông tin chi tiết:

Thông tin cá nhân

Họ và tên: VŨ THỊ QUỲNH

Năm sinh: 1984
Nơi sinh hoạt đoàn: Chi Đoàn 2 - Đoàn Hành chính - Tổng Hợp

Chung tay xây dựng nông thôn mới!

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên nông thôn trong phát triển kinh tế, tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước và xây dựng nông thôn mới; Đồng thời, giúp cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện tốt hơn việc tuyên truyền, vận động, huy động thanh niên xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đọan 2013 - 2020”.

Viết thảo luận